SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Keskustelua alustusten pohjalta 

 

Keskustelun puheenjohtajana toimi Matti Wallgren. Hän totesi että ortodoksisen papin näkökulmasta koki suurta läheisyyttä luterilaisen alustajan kanssa.

 

Erkki Taivainen sanoi, että erityisesti pääkaupunkiseudulla on haasteena, että omaisilla ja saattoväellä voi olla paljonkin hinduistisia tai buddhistisia näkemyksiä elämästä ja kuolemasta. Kristillisen näkemyksen esillä pitäminen on haasteellista. Ekumeenisena kysymyksenä hän toi esiin myös tuhkauksen, miten eri kristilliset yhteisöt suhtautuvat siihen. Myös se, että tuhkataan ensin ja sitten vasta hautaan siunaaminen.

 

Miika Ahola: Tarvitaan vahvaa teologista asiantuntemusta ja tietämystä, myös oman kirkon opetuksesta ja näkemyksistä. ”Naistenlehtien teologiaan” Miika Ahola sanoi vastaavansa usein kysymyksellä, oletko ajatellut, voisiko sittenkin olla näin - ja kertoo sitten kirkon opetuksen. Luonto sinänsä ei ole Jumala, mutta voimme kohdata Jumalan luonnossa.

 

Veijo Koivula kertoi, että luterilaisen kirkon Kirkkohallitus on ottanut Virastonhoidon ohjeissa kantaa tuhkauksen ja hautaan siunaamisen ajalliseen järjestykseen: tuhkaus ennen siunaamista on mahdollinen vain poikkeustilanteissa.

 

Esa Löytömäki: Ylösnousemususko on luonnollisesti kristillisen uskon keskiössä. Tästä nousee myös kristillisen uskon mukainen lohdutus kuoleman ja surun keskellä. Itämaiset uskomukset ja vertauskuvat tuntuvat usein kiusallisilta kristillisessä hautaan siunaamisen yhteydessä. Erityisenä haasteena on, miten kuolemaan ja iankaikkiseen elämään liittyviä asioita avataan ja selitetään lapsille. Kansanuskomukset eivät kulje aina samaan suuntaan kristillisen uskon kanssa.

 

Martti Muukkonen ei pitänyt synkretististä ajattelua kovin vaarallisena. Hänen mielestään dogmaattinen ongelma on, että heprealainen ajattelu oli kuvallista ja kuvaavaa, kun taas platonilainen ajattelu pyrki määrittelemään kaiken mahdollisen. Heprealaisen raamatullisen ajattelun selittäminen sanallisesti ei ole yksiselitteisen helppoa.

 

Soili Juntumaa totesi, että on asioita, joita ei voi tietämällä tietää. Juuri kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyy asioita, joita vain aavistelemme. Hän totesi myös toivovansa, että takanapäin on se aika, jolloin pappi siunauspuheessaan päästi joitakin taivaaseen ja joitakin tuomitsi helvettiin.

 

Arto Kortemaa kertoi, että vapaakirkollisessa ympäristössä yleensä ajatellaan niin, että vainaja nukkuu ja että kuolema on uni. Hautaustilanteessa, jolloin kuolema on tuore, kuitenkin helposti ajatellaan niin, että vainaja jollakin tavalla on läsnä ja katselee elämää.

 

Matti Wallgren kertoi Pafo:n tämänkertaisen teeman taustasta. Paikallisen ekumenian jaostossa (PEJ) on käyty keskustelua siitä, miten joissakin tilanteissa toisen kirkon pappi on toimittanut hautaan siunaamisen toisen kirkon jäsenelle ottamatta yhteyttä vainajan kotiseurakuntaan.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.