SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristi seger förvandlar, material för de åtta dagarna

 

Materialet till Böneveckan för kristen enhet 2012 har förberetts av en arbetsgrupp som består av representanter för Romersk-katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Gammalkatolska kyrkan och de protestantiska kyrkor som är aktiva i Polen. Efter intensiva diskussioner, som representanter för skilda ekumeniska grupper i Polen deltog i, beslöt man att fokusera på ett tema om den förändringens kraft som finns i tron på Kristus, särskilt i förhållande till vår bön om den synliga enheten i kyrkan, Kristi kropp.

 

Grunden för detta är Paulus ord till kyrkan i Korinth, vilka talar om den tillfälliga karaktären av våra nuvarande liv (som visar sig genom ”seger” och ”nederlag”) jämfört med vad vi får ta emot genom Kristi seger i påskmysteriet.

1 Kor 15:51-58


 

Varför detta tema?

 

Polens historia har präglats av en serie segrar och nederlag.  Vi tänker på de många gånger som Polen har invaderats, delats och förtryckts av främmande makter och fientliga system. De oupphörliga försöken att få slut på förslavningen samt önskan om frihet är ett grundläggande drag i Polens historia, något som har lett till radikala förändringar i nationens liv. Ändå – där det finns seger finns det också förlorare som inte delar vinnarnas glädje och triumf.

 

Denna speciella historia hos den polska nationen ledde den ekumeniska grupp som skrivit detta års material för den ekumeniska böneveckan att reflektera djupare över innebörden av att ”vinna” respektive att ”förlora”, särskilt som segerns språk så ofta tolkas i triumfalistisk mening.

 

År 2012 kommer EM i fotboll att hållas i Polen och Ukraina. Detta skulle inte ha varit möjligt under en tidigare epok. För många är detta ett tecken på ”nationell seger” då hundratals millioner fans ivrigt väntar på nyheterna om vinnande lag bland dem som spelar i denna del av Europa. Detta exempel kan leda oss till att fundera över smärtan hos dem som inte vinner – inte bara i idrottssammanhang, utan också i deras liv och samhällen: Vem vill ägna en tanke åt förlorarna, åt dem som alltid lider nederlag, eftersom de förnekats segern på grund av skilda villkor och omständigheter? Rivalitet är ett ständigt kännetecken, inte bara inom idrotten, utan också inom politiken, affärslivet, kulturlivet och till och med inom det kyrkliga livet.

 

När Jesu lärjungar hade ”tvistat om vem av den som var den störste” (Mark 9:34) blev det tydligt att denna drivkraft var stark. Men reaktionen från Jesus var mycket enkel: ”Om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare” (Mark 9:35). Dessa ord beskriver seger genom ömsesidig tjänst, att hjälpa, att uppmuntra självförtroendet hos dem som är de sista, de glömda, de utanförstående.

 

För varje kristen är det bästa uttrycket för en sådan ödmjuk tjänst Jesus Kristus, hans seger genom döden och hans uppståndelse. Det är från hans liv, gärning, undervisning, lidande, död och uppståndelse vi vill hämta inspiration för ett modernt segerrikt trosliv som tar sig uttryck i socialt engagemang med en känsla av ödmjukhet, tjänande och trohet mot evangeliet. Och så som han var på väg mot lidande och död bad han att hans lärjungar skulle bli ett för att världen skulle tro. Denna ”seger” är bara möjlig genom en andlig förvandling, en omvändelse. Detta är bakgrunden till att temat blev dessa ord från hedningarnas apostel. Poängen är att uppnå en seger som drar in alla kristna i tjänst för Gud och för medmänniskan.

 

När vi ber om och arbetar för kyrkans synliga enhet kommer vi – och de traditioner till vilka vi hör – att bli förändrade, förvandlade och alltmer lika Kristus. Den enhet vi ber om kräver förnyelse av de former för kyrkans liv som vi är invanda med. Detta är en uppfordrande vision, men den kan också fylla oss med en del farhågor. Den enhet vi ber om handlar inte om en bekväm attityd av vänlighet och samverkan. Det kräver en vilja att utesluta konkurrens mellan oss. Vi behöver öppna oss själva för varandra, så att vi ärligt kan inträda i det nya livet i Kristus, vilket är den enda sanna segern.

 

Det finns plats för alla i Guds frälsningsplan. Genom sin död och uppståndelse omfamnar Kristus alla, vare sig man är vinnare eller förlorare, ”för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv” (Joh 3:15). Också vi kan delta i hans seger! Det räcker att tro på honom så kommer vi att finna det lättare att övervinna det onda med det goda.


Svensk översättning: Per-Magnus Selinder


Människosonen har kommit för att tjäna (Mark 10:45)
Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. (Matt 3:15)
Kristus led för oss (1 Pet 2:21)
Besegra det onda genom det goda (Rom 12:21)
Jesus stod mitt ibland dem och sade till dem: ’Frid åt er alla’ (Joh 20:19) 
Detta är segern, vår tro (1 Joh 5:4)
För mina får på bete. (Joh 21:17)
Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron (Upp 3:21)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.