SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Brasiliens kyrkliga och religiösa sammanhang

 

Brasilien kan betraktas vara ett mycket religiöst land. Traditionellt är det känt som ett land där en viss värme karaktäriserar relationerna mellan sociala klasser och etniska grupper. Brasilien genomgår idag emellertid en period av växande intolerans, som tar sig uttryck i ett höggradigt våld, riktat särskilt mot minoriteter och utsatta människor: svarta, ungdomar, homosexuella, utövare av afro-brasiliansk religion, kvinnor och urfolk. 

 

Denna intolerans var under en lång tid dold. Den kom fram i ljuset och avslöjade ett annorlunda Brasilien den 12 oktober 1995, dagen då landets skyddshelgon, Jungfru Maria av Aparecida, firas. Då sparkade en biskop från en neopentekostal kyrka sönder en staty av Maria av Aparecida mitt under en nationell TV-utsändning. Sedan dess har det förekommit andra incidenter som grundas på kristenbaserad religiös intolerans. Det har också förekommit liknande händelser som vittnar om kristen intolerans gentemot andra religioner, särskilt afro-brasilianska och urfolkens traditioner.

 

Logiken som leder fram till sådana händelser är konkurrensen på den religiösa marknaden. I ökad utsträckning finns det i Brasilien kristna grupper som konkurrerar aggressivt med varandra för att få plats i massmedia, vinna anhängare och skaffa bidrag för större evenemang. Påven Franciscus pekar på detta fenomen, när han skriver: "Andlig världslighet leder somliga kristna in i ett krig med andra kristna som man anser stå i vägen för det egna anspråket på makt, prestige, uppskattning och ekonomisk framgång" (Evangelii Gaudium #98).

Denna situation av religiös konkurrens har påverkat livet hos de traditionella kristna kyrkorna vars medlemstal har minskat eller stagnerat. Detta har uppmuntrat idén om att en stark och dynamisk kyrka är den som har många medlemmar. Ett resultat av detta är en tendens bland stora delar av de traditionella kyrkorna att distansera sig från sökandet efter synlig enhet i den kristna kyrkan.

 

Denna marknadsdrivna kristendom har satsat på partipolitik och i vissa fall bildat egna politiska partier. Den har allierat sig med specifika intressegrupper, t.ex. med stora jordägare, jordbruksindustrin och finansmarknaden. En del iakttagare går så långt som att tala om en konfessionalisering av det politiska livet, något som hotar åtskillnaden mellan stat och religion. Den ekumeniska tanken att bryta ned skiljemurarna har ersatts av en korporativ tanke och skydd för kyrkosamfundens egenintressen.

 

Även om den officiella folkräkningen från 2010 visar att 86,8 procent av befolkningen i Brasilien räknar sig själva som kristna, har landet mycket höga våldssiffror. Alltså betyder inte en stor andel kristna med nödvändighet att man tar avstånd från våld och visar respekt för människovärdet. Detta faktum kan illustreras med följande siffror:

 

Våld mot kvinnor: Mellan åren 2000 och 2010 mördades 43 700 kvinnor i Brasilien. 41 procent av dessa kvinnor utsattes för våld som ägde rum i deras egna hem.

 

Våld mot urfolken: Våld mot urfolken är ofta relaterat till utbyggnaden av stora vattenkraftsanläggningar och expansion inom jordbruksindustrin. Dessa två områden visar på en utvecklingstrend som är betecknande för landet idag. De bidrar markant till den långsamma markeringen och erkännandet av urfolkens territorier. År 2011 identifierade rapporten "Våld mot urfolken i Brasilien" från den pastorala landkommissionen (CPT), en organisation knuten till Romersk-katolska biskopskonferensen i Brasilien. Rapporten har identifierat 450 pågående prospekteringar på urfolkens mark i Brasilien. Dessa prospekteringar skedde utan någon egentligt samråd med urfolken, som det stipuleras i konvention 169 från FNs Internationella arbetsorganisation (ILO). CPT-rapporten uppger att 500 människor från urfolken mördades mellan åren 2003 och 2011; 62,7 procent av dessa mord skedde i delstaten Mato Grosso do Sul. Det årliga genomsnittet för mord är 55,8 bland urfolken.

 

Att övervinna intoleransen i dess skilda former måste ske utifrån en positiv utgångspunkt: genom respekt för en legitim mångfald och genom att uppmuntra dialogen som en ständig väg till försoning och fred i trohet till evangeliet. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.