SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Plakat om fyra ekumeniska tacksägelse-, bot- och böndagar år 2004

 

Plakat

 

om fyra ekumeniska tacksägelse-, bot- och böndagar år 2004

 

 

 

Helsingfors den 23 december 2003

 

 

 


Böndagstraditionen i vårt land har medeltida rötter. Böndagsuppmaningen väckte i början medborgarna till bot och bön, senare också till tacksägelse. Böndagsplakatets teman har utgjorts av gemensamma frågor som social rättvisa, kärlek till nästan och respekt för människolivet. På ett aktuellt och allvarligt sätt förenas dessa teman nu i omsorgen om barnets ställning.

 

Ett barn har rätt till trygghet och skydd. Barn skall inte behöva bli utsatta för våld och övergrepp. Barn har rätt till speciell omsorg och behöver särskilt skyddas från såväl fysiskt som psykiskt våld.

 

Enligt Bibeln kopplade Gud samman framtidshopp och ett barns födelse. Jesus välsignade barnen och påminde på ett förpliktande sätt om barns rättigheter och vikten av att skydda ett barn (Mark 10:13–16; Matt 18:6).

 

Barndomen präglar en människas hela liv. En människas självförståelse bygger på grundläggande erfarenheter i barndomen. Därför är det nödvändigt att skydda barnet från skadlig påverkan såväl hemma, i skolan som i samhället.

 

Barn tar intryck av det de ser och upplever. Dagens barn och unga utsätts alltför tidigt för våld genom medier och underhållningselektronik. Underhållningsvåldet påverkar människors värderingar och attityder. Risken är att barn eller unga som är känsliga för intryck accepterar våld som en del av livet och som en metod för konfliktlösning. Omsorgen om barnet försvåras av underhållningsindustrins profithunger och våldsförhärligande budskap. Att förringa denna skadliga påverkan på barn är oansvarigt och kräver gemensamma åtgärder.

 

Ansvaret för barnets trygghet vilar alltid på de vuxna som vårdar och fostrar barnet. Hemmets roll som fostrare kan svårligen ersättas av något annat. Därför måste hemmet kunna garantera barnets säkerhet och trygget. Våld kan inte motiveras, varken i konfliktlösning eller i barnuppfostran. Våld är alltid ett brott, också innanför hemmets väggar. Man måste våga ingripa när familjevåld förekommer.

 

Samhällets olika stödsektorer fäster uppmärksamhet vid familjevåldet och dess konsekvenser. Man har redan vidtagit åtgärder för att stävja familjevåldet, men utmaningarna är ännu stora, särskilt i fråga om hjälp till barn och unga.

 

Barnet är allra mest oskyddat i hemmet och lider alltid i konflikten mellan vuxna. Fysiskt och psykiskt våld kan få traumatiska följder för barns och ungas liv i form av ständig otrygghet och osäkerhet också utanför hemmet.

 

Familjen är en av samhällets viktigaste byggstenar. Om familjen mår bra mår barnet också bra. Barnets välbefinnande bör därför alltid beaktas vid samhällspolitiska åtgärder och förändringar. Barn utgör vår framtid ― en källa till glädje och välsignelse. Därför är de också föremål för vårt gemensamma ansvar.

 

I enlighet med gammal kristen sed firas år 2004 i kyrkorna och de kristna samfunden i vårt land fyra ekumeniska tacksägelse-, bot- och böndagar år 2004, nämligen den 18 januari, den 9 maj, den 19 september och den 24 oktober.

 

Till ämne för predikan och eftertanke på dessa böndagar har bifogade texter valts.

 


 

 

 

 

Helsingfors den 23 december 2003

 

 

 

Republikens president

 

Tarja Halonen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.