SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus 2013 Böndagsplakat

 

Oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys nousevat keskeisinä esiin vuoden 2013 rukouspäiväjulistuksessa, jonka tasavallan presidentti Sauli Niinistö on allekirjoittanut 30. lokakuuta 2012. Raamatun opetus oikeudenmukaisuudesta ja yhteisöllisyydestä voidaan ymmärtää myös eri uskontojen ja vakaumusten näkökulmista. Oikeudenmukaisuutta ja yhteisöllisyyttä toteuttavat ihmisoikeudet ovat yleismaailmalliset.

 

Oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys ovat Raamatun sanoman ytimessä. Niiden mukaisesti ihmisen tulisi suhtautua lähimmäisiinsä ja luomakuntaan. Profeetta Jesajan sanoma on myös lähtökohtana Kirkkojen maailmanneuvoston kymmenennen yleiskokouksen teemassa: Elämän Jumala, johdata meidät oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Yleiskokous pidetään Etelä-Korean Busanissa 30.10.–8.11.2013.

 

Rukouspäiväjulistuksen teksti rohkaisee jokaista kansalaista lähiympäristössään oikeudentunnon toteuttamiseen ja yhteisön vahvistamiseen. Ulkopuolisuudella ja osattomuudella on monet kasvot – kadotetusta vanhemmuudesta koulukiusaamiseen ja rasismiin, päihderiippuvuuteen ja kyvyttömyyteen pärjätä arjessa. Liian monta kertaa se on purkautunut silmittömänä väkivaltana ja peruuttamattomina veritekoina. Nuorten syrjäytyminen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle on polttava ja velvoittava haaste meille kaikille.

 

Kansalaisten perusoikeudet, kuten tasa-arvo, oikeus liikkua ja oikeus tavoitella turvallista ja hyvää elämää ovat niin ikään julistuksen sisältöä. Nämä liittyvät myös Euroopan parlamentin nimeämään Euroopan kansalaisuuden vuoteen 2013.

 

Perinne ja oma aikamme kohtaavat

 

Rukouspäiväjulistus jatkaa vuosittaista tapaa, jota Ruotsin, Suomen Suuriruhtinaanmaan ja Suomen tasavallan valtionpäät ovat noudattaneet. Säännöllisesti rukouspäiviä on vietetty vuodesta 1612 alkaen. Tasavallan presidentti kiinnittää huomiota yhteiskunnan ja kirkkojen kannalta keskeisiin asioihin ja yhtyy siten kahden rukouspäivän viettoon – ekumeenisella rukousviikolla 18.1. ja ekumeenisella vastuuviikolla 24.10.

 

Julistus luetaan kaikissa seurakunnissa ensimmäisenä rukouspäivänä 18.1. tai sitä lähimpänä sunnuntaina. Rukouspäiväjulistuksen valmistelu siirtyi valtiolta kirkoille uuden perustuslain (2000) ja uskonnonvapauslain (2003) tultua voimaan. Vuoden 2004 rukouspäiväjulistus oli ensimmäinen Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) valmistelema ja julistuksen allekirjoittaminen jäi tasavallan presidentin henkilökohtaisesti ratkaistavaksi. Silloinen tasavallan presidentti Tarja Halonen halusi jatkaa vuosisataista perinnettä. Edeltäjänsä tavoin presidentti Sauli Niinistö on päättänyt allekirjoittaa julistuksen.

 

SEN:n hallituksen asettama rukouspäivätyöryhmä on valmistellut julistuksen tekstin ja siihen liittyvän liturgisen aineiston. Työryhmään kuuluvat lääninrovasti Arja Karppinen (pj) ja johtaja Mika Mäntyranta ev.-lut. kirkosta. Ortodoksista kirkkoa edustaa isä Teo Merras ja Suomen vapaakristillistä neuvostoa rehtori Taina Karhu. Toimittaja, TM Stig Kankkonen on mukana ruotsinkielisenä asiantuntijajäsenenä ja SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen toimii työryhmän sihteerinä.


Elämän Jumala, johdata meidät oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Jes. 42:1-4
Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
Raamatuntekstit: Kristittyjen ykseyden rukouspäivä 18.1.2013
Bibeltexter till: Böndagen för kristen enhet 18.1.2013:
Bibeltexter till: Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar 24.10.2013:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.