SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Plakat om två ekumeniska böndagar år 2016

Utvald att förkunna Guds storverk (1 Pet. 2:9). Vid advent 2016 börjar vi fira reformationens märkesår. Då minns vi den förnyelse som Martin Luther påbörjade för 500 år sedan. Märkesåret påminner oss också om att tron på många sätt är en del av Finlands historia och nutid. Kristendomen har kommit till vårt land både från väst och från öst. Den kristna tron kopplar oss därmed till de två stora strömmarna inom europeisk kultur. Idag hör även andra kyrkor, religioner och livsåskådningar till det andliga landskapet i vårt land. 

 

I vår kultur är det kristna arvet en resurs som formar vår gemensamma etik. Det är en av de faktorer som gör det möjligt för oss att styra utvecklingen i vårt samhälle, ge vårt bidrag till livet i Europa och finna vår plats i en global gemenskap. Den lutherska livssynen har påverkat våra värderingar och det finländska samhällsbygget. Den kristna etiken talar för rättvisa människor emellan och hållbar utveckling.

 

Förenta Nationernas humanitära toppmöte hålls hösten 2016 och lyfter fram utmaningar kring människans välfärd. Kyrkornas erfarenheter bidrar till humanitärt arbete såväl hemma som internationellt på samma sätt som dialog och samarbete över religions- och åskådningsgränser. Böndagarna under ekumeniska böneveckan 18.1 och under ekumeniska ansvarsveckan 24.10 ger tillfälle att sluta sig till gemensamma humanitära insatser och därmed förena tro och handling.

 

I Bibeln kallar Gud människorna från mörkret till ljuset, till hoppet och förnyelsen. I enlighet med temat för ekumeniska böneveckan i år (1 Pet 2:9) blir människan inbjuden att förkunna Guds storverk och ansluta sig till dem i sitt eget liv. Guds gärningar kommer till uttryck i Kristi kors och uppståndelse. De befriar människan att arbeta för sanning och rättvisa. Det kristna livets mål är kärleken till nästan, en kärlek som respekterar andra människor utan att ställa villkor och som leder till gärningar för allt liv. Samma ideal utgör grunden för den europeiska kulturen och det är på dem den nordiska välfärden har byggts upp.

 

Det nordiska välfärdssamhället anses internationellt vara ett föredöme. Det strävar efter att ge alla sina medlemmar förutsättningar för ett gott liv och skapar samhällsgemenskap mellan olika livssyner. Genom arbete, kreativitet och andlig tillväxt tryggar samhället likabehandling, säkerhet och delaktighet för alla. Det gemensamma bästa är vår viktigaste naturresurs. Situationen i Finland och världen omkring oss utmanar oss och ställer oss frågan om kristendomens och reformationens värderingar förverkligas i hur vi handlar som medmänniskor, som medborgare och som medlemmar i människosläktet.

 

Vi lever i växelverkan med hela mänskligheten och den naturliga miljön. Krig och klimatförändring driver människor från sina hem. Mänskligheten står inför de stora frågorna. Den respekt för människovärdet och skapelsen som har sin grund i den kristna tron och reformationen förpliktigar och inspirerar oss att arbeta för våra medmänniskor och vår värld.

 

Helsingfors 24 oktober 2015

 

Republikens president

Sauli NiinistöSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.