SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ev.lut. kirkon Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän opintomatka Jerusalemiin 10.–15.4.2016

Jerusalemin vanhakaupunki, kristittyjen kortteli.Matkan tavoitteena oli tutustua ennen kaikkea kristittyjen ja juutalaisten – osin myös kolmen uskonnon ja kulttuurien väliseen – vuoropuheluun Jerusalemissa ja muualla Israelissa ja Länsirannalla, sekä saada uusia näkökulmia työryhmän toimintaan. Kertomuksen ensimmäinen osa esittelee käyntikohteet ja pääkohdin niissä käytyjen keskustelujen teemoja. 


Pyhän haudan kirkko.Jälkimmäisessä osassa johtava asiantuntija, TT Tomi Karttunen luo analyyttisen katsauksen roomalaiskatolisen kirkon juutalaissuhteiden dynamiikkaan Pyhän maan näkökulmasta sekä matkan aikana kuullun, että muiden lähteiden valossa. 

 

Osallistujat: Raimo Hakola, Anu Heikkinen, Tomi Karttunen, Anni Maria Laato, Pekka Lindqvist, Marika Pulkkinen ja Hanna Rissanen.

 

Työryhmän opintomatka Israeliin osoitti selvästi, että poliittisia kysymyksiä ei voi myöskään Euroopassa täysin välttää keskusteltaessa kolmen uskonnon välisestä dialogista. Kiristynyt yleinen ilmapiiri ja siihen kytkeytyvä segregaatio, pelko ja epäluulo eri kansanryhmien välillä, on Israelissa todellisuutta. 


Poliittinen pattitilanne heijastuu myös uskontojen väliseen kohtaamiseen. Useiden organisaatioiden edustajat, joiden luona vierailimme, toivat esille sen, miten Lähi-idän konflikti on sidoksissa maailmanpolitiikkaan. Tätä korostivat etenkin Ehud Bandel ja David Rosen sekä Musalaha-järjestön Salim J. Munayer.

 

Toisaalta myös toisenlaisia näkökulmia nousi esille. Ortodoksijuutalainen David Nekrutman painotti juutalais-kristillistä dialogia – osittain toki edustamansa organisaation bilateraalin dialogin johtoajatuksen tähden. CJCUC:n keskeisenä lähtökohtana on edistää kristittyjen ja juutalaisten välistä keskustelua lukemalla pyhiä kirjoituksia. Toisaalta kuitenkin ortodoksijuutalainen rabbi David Rosen painotti dialogin tärkeyttä kaikkien uskontojen ja etenkin islamin ja juutalaisuuden välillä.

 

Israelin-opintomatka tarjoaakin työryhmälle tärkeän korjauksen sen suhteen, että vaikka 2000-luvulla työryhmän pöytäkirjoissa otetaan etäisyyttä poliittisista teemoista (työryhmä ei ole ”Kirkko ja Israelin valtio -työryhmä” [2/2002] eikä työryhmän ei tulisi ottaa kantaa poliittisluonteisiin kysymyksiin [4/2001]), niin poliittista keskustelua ei voi täysin sivuuttaa.

 

Läntisten kirkkojen tuleekin tukea kontaktien säilymistä ja kehittämistä. Kirkkojen tulisi antaa kaikkia osapuolia kunnioittavia lausuntoja. Lännen kirkkojen ei sen sijaan tulisi vaikeuttaa sitä, mitä paikalliset kirkot tekevät suhteiden hoitamiseksi.

 

Juutalaisten ja kristittyjen välisen vuorovaikutuksen kehittymiselle on esteitä niin juutalaisten kuin kristittyjen parissa. Myös paikalliset luterilaiset ovat “normalisoinnin vastustamisen” nimissä olleet pidättyväisiä juutalaisten kanssa käytävää dialogia kohtaan. Kirkkomme voisi omalta osaltaan pyrkiä edistämään kohtaamisen kulttuuria samalla kun kuunnellaan sisarkirkkojemme huolia arjen pulmien keskellä.

 

International Council for Christians and Jews totesi 2013 uskontojen roolista Israel-Palestiinan geopoliittisen konfliktin ratkaisemisessa: ”Meille tämä tapahtuu dialogin kautta, ja dialogi edellyttää avoimuutta muuttaa omat sydämemme, sen perusteella, mitä olemme oppineet toisten sydämistä. Siksi me hylkäämme nykyiset vaatimukset vastustaa ’normalisoimista’, kun termi tarkoittaa kaikkien keskustelujen tai vuorovaikutuksen päättämistä, joka voisi johtaa itsenäisiin Israelin ja Palestiinan valtioihin. Me olemme yhtä mieltä siitä, että status quo ei ole ’normaalia’ eikä hyväksyttävää  ja että ratkaisun etsiminen, joka ei perustu kaikkien olennaisten osapuolien yhteisymmärrykseen on hyödytöntä.” Ilman rauhantyötä ei myöskään juutalaisten ja kristittyjen välinen dialogi edisty.

 

Teologisia teemoja, jotka nousivat matkalla esiin tulevaisuuden keskustelutehtävinä ovat: 

1) maan teologia

2) juutalaisten ja kristittyjen eron syystä eli Jeesuksen Kristuksen persoonasta keskustelu

 

Tähän asti keskeisin dialogikumppani kristittyjen ja juutalaisten välisissä keskusteluissa ovat olleet konservatiivi- tai reformijuutalaiset. Joulukuussa 2015 ilmestyi kuitenkin ensimmäinen . Pääsimme keskustelemaan tuoreeltaan sen taustalla olleiden henkilöiden kanssa. Julkilausumaa on hyvä pitää esillä myös Suomessa.

 

Juutalaiset siis odottavat meiltä kristityiltä ja luterilaisilta pyhän maan teologiaa. Se on hyvä pitää mielessä. He odottavat, että kristityt sanovat, että he ymmärtävät, että juutalaisilla on erityinen suhde maahan. Työryhmän työstämä puheenvuoro-kirja Kristitty ja Pyhä maa voi olla yksi tapa osallistua keskusteluun ja antaa virikkeitä. Työryhmä kokee kaiken kaikkiaan, että matka oli hyödyllinen.

 

Matkakertomus osanottajien.

Kuvat: Tomi Karttunen.


Ryhmän ensimmäinen tutustumiskohde
oli Jerusalem Center for Jewish Christian Relations (JCJCR). Järjestön
toimintaa esittelivät toiminnanjohtaja, tohtori Sarah Bernstein ja
ruotsalaistaustain...
Ohjelmassa oli koko
päivän retki Efratiin, Artasiin ja Tanturiin. Opastamassa oli yhdysvaltalainen Dan
Koski, jolla on suomalaiset
sukujuuret. Hän työskentelee Tantur-instituutin markkinointi...
Päivän ensimmäinen vierailukohde oli Microphones for Peace -radioasema, josta kertoivat radiotyötä koordinoivat David Goodman ja Omri Ben-Dor. Microphones for Peace on internet-radioasema, jonka tavoi...
Matkan virallisen osuuden
päätti tapaaminen rabbi David Rosenin kanssa. Rosen on entinen Irlannin ylirabbi (1979–85) ja toimii tällä hetkellä
American Jewish Committeen uskontojen välisen osasto...
Johtava asiantuntija, TT Tomi Karttunen luo analyyttisen katsauksen roomalaiskatolisen kirkon
Johtava asiantuntija, TT Tomi Karttunen luo analyyttisen katsauksen roomalaiskatolisen kirkon juutalais...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.