SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tiistai 12.4.

Ohjelmassa oli koko päivän retki Efratiin, Artasiin ja Tanturiin. Opastamassa oli yhdysvaltalainen Dan Koski, jolla on suomalaiset sukujuuret. Hän työskentelee Tantur-instituutin markkinointijohtajana. Sukujuuristaan johtuen hänellä on myös henkilökohtaista tutkimuksellista kiinnostusta Hilma Granqvistin työtä kohtaan.

 

(CJCUC) Efratin siirtokunnassa Jerusalemin eteläpuolella oli päivän ensimmäinen vierailukohde. Työryhmälle oli järjestetty keskustelu keskuksen toiminnanjohtajan (executive director) David Nekrutmanin kanssa. CJCUC toteuttaa perustajansa, rabbi Shlomo Riskinin, näyn mukaisesti työtä molemminpuolisen ymmärryksen ja yhteistyön lisäämiseksi kristittyjen ja juutalaisten välillä. Niin rabbi Riskin kuin laitoskin hänen mukanaan edustaa ortodoksijuutalaisuutta. 

 

Työssä näyttävät painottuvan nimenomaan kristityille Pyhän maan matkaajille suunnattu informaatio ja koulutus.  Kohderyhmät ovat voittopuolisesti amerikkalaisia, niin katolisia kuin protestanttisiakin, mutta myös esimerkiksi Saksasta tulee suuri määrä kristittyjä vierailijoita, joiden matkaohjelmaan CJCUC:n johdolla tapahtuva ohjelma sisältyy. Työ tapahtuu sekä keskuksessa Efratissa että erikseen sovituissa paikoissa, kuten ryhmien majapaikoissa, joihin CJCUC:n henkilöstöä tulee johtamaan koulutus- tai dialogitilanteen. Työssä painottuvat Kirjoitusten tulkinta ja yhteisiin juuriin perehtyminen. Tätä myös David Nekrutman alleviivasi oleellisena avaimena kasvavaan ymmärrykseen.

 

Laitoksen verkkosivuilta on luettavissa myös sivujuonne: instituutti haluaa opettaa kristittyjä ymmärtämään Israelin rakastamisen merkityksen. Tällä kohden kriittiselle tarkkailijalle saattaakin jäädä vaikutelma siitä, että CJCUC vastaa amerikkalaisen evankelikaalin matkaajan tarpeeseen tarjoten Israel-asiaa tavalla, jolla kuulijat sitä haluavat kuulla. 

 

Toisaalta kuvaa tasapainottavat esimerkiksi työn kohdistuminen voimakkaasti katolisiin, jotka perinteisesti eivät ole liikkeellä samanlainen teologia takataskussaan. Arvostusta herättää myös Kirjoituksiin perehtymisen painotus. Nekrutman painotti myös rabbi Riskinin ja laitoksen erinomaisia suhteita lähiseudun arabiväestöön, joka saa muun muassa terveydenhoitoa laitoksen yhteyteen perustetulla klinikalla. Lisäksi Nekrutman painotti, että niin sanotuilla uskovaisilla kristityillä on enemmän yhteistä ortodoksijuutalaisten kanssa kuin ”sosiaalista oikeudenmukaisuutta” painottavien kristittyjen (”social justice Christians”) kanssa. Edellä mainitut toimivat uskon (faith) mukaan kun taas jälkimmäiset tunteidensa (emotions) mukaan.

 

Suomalaisesta ja eurooppalaisesta perspektiivistä tarkasteltuna huomionarvoinen seikka oli myös se, että kristillisen antijudaismin taakka ja holokausti eivät ole lainkaan käsiteltävien asioiden listalla kristittyjä kohdattaessa. Nekrutman painotti voimakkaasti hyvän, eteenpäin katsovan asenteen merkitystä. Juutalaiset lähestyisivät varta vasten heitä kohtaamaan tulleita kristittyjä vähemmän hedelmällisellä tavalla, jos he aloittaisivat vyöryttämällä heidän harteilleen kaiken menneisyyden painolastin. Opetustyön ohella CJCUC järjestää myös dialogeja. Toiminnan ei ole tarkoitus jäädä yksisuuntaiseksi informaation jakamiseksi, vaan tapaamisiin pyritään saamaan keskustelukumppaneiksi myös juutalaisia.

 

Tärkeä, muissakin tapaamisissa esille noussut keskustelunaihe oli tuore, 3.12.2015 julkaistu historian ensimmäinen ortodoksijuutalaisten rabbien julkilausuma kristinuskosta: Se on saanut muotonsa laitoksen väen toimiessa primus motoreina ja pohjatekstin muotoilijoina. Myös tekstin lopullinen muotoilu oli tapahtunut laitoksen koordinoimassa prosessissa ja tapaamisten sarjassa. Julkilausuman taustalla on jo vuodelta 2011 peräisin oleva laitoksen oma julkilausuma CJCUC’s Statement on a Jewish Understanding of Christians and Christianity, jonka muotoiluja uusi teksti osin hyödyntää. Uuden julkilausuman ensimmäisinä allekirjoittajina on 25 ortodoksirabbiinia – joukossa hyvin nimekkäitä henkilöitä kuten CJCUC:n perustaja Shlomo Riskin, niin ikään laitoksen teologina työskenetelevä Eugene Korn sekä uskontokohtaamisten kenties näkyvin juutalaisedustaja, David Rosen. Myös Suomen ylirabbiini Simon Livson on alkuperäisten allekirjoittajien joukossa, ja hän on myös käännättänyt tekstin suomeksi.

 

Suomessa julkilausuma ei ole vielä saanut huomiota, mutta juutalaisessa lehdistö- ja verkkokeskustelussa se on aiheuttanut jo runsaasti käymistä ja kiistelyä puolesta ja vastaan. Niin ikään merkittävät kristilliset julkaisut ovat sen kiittäen noteeranneet.

 

Tällä hetkellä julkilausumalla on allekirjoittajia noin 70, ja CJCUC jatkaa yhteyksiensä kautta julkilausuman levittämistä sekä allekirjoituksia kerätäkseen että saattaakseen dokumentin laajempaan tietoisuuteen myös kristittyjen keskuudessa.  [Pekka Lindqvist jatkoi keskustelua dokumentista rabbi Eugene Kornin kanssa seuraavana päivänä Jerusalem Rainbow Groupin tapaamisessa sekä myöhemmin sähköpostikirjeenvaihdon muodossa. Rabbi Korn esitti muun muassa toiveen julkilausuman saattamiseksi yleiseen tietoisuuteen Suomessa sekä ilmaisi olevansa halukas tulemaan luennoimaan, jos tätä sivuten järjestettäisiin kokoontumisia.]

 

Työryhmä sai keskustelun aikana sekä taustatietoa dokumenttiin johtaneesta prosessista että myös mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä. Keskusteltiin muun muassa dokumentin painokkaasta katolisen kirkon esiintuomisesta. Julkilausuman voi katsoa olevan rabbien kirje nimenomaan katoliselle kirkolle, vaikka muukin kristikunta tekstissä ohimennen esiintyy. Painotus liittyy osittain siihen, että vuonna 2015 vietettiin Nostra Aetaten 50-vuotisjuhlaa. Ortodoksirabbien paperi on vastaus Nostra Aetaten suoraan tai välillisesti aikaansaamaan muutokseen katolisessa kirkossa. Toisaalta David Nekrutman ilmaisi myös – vähintäänkin epäsuorasti – että katolisen kirkon irtisanoutuminen institutionaalisesta juutalaislähetyksestä ei voi olla nostamatta sitä erityisasemaan suhteessa moniin muihin kirkkoihin.

 

Dokumentin sisältö on muun muassa Jeesusta koskevissa ilmaisuissaan radikaali ja kuulimmekin monien rabbien vetäytyneen hankkeesta tekstiä muovattaessa. 

 

Seuraavaksi oli vuorossa vierailu Artasin kylässä Betlehemin lähistöllä. Suomalaisen antropologian ja sosiologian kansainvälisiin edelläkävijöihin kuuluva Hilma Granqvist asui Artasissa 1920-luvulla ja teki siellä etnografista kenttätyötä.  Granqvistin elämäntyöt tutkinut Dan Koski kertoi hänen toiminnastaan Artasissa. Sateen vuoksi kierros kylässä jäi varsin pieneksi, mutta työryhmä pääsi vierailemaan paikallisen luostarin kauniissa kirkossa, jonne turistit eivät tavallisesti pääse. Hortus Conclusus -nunnaluostari oli perustettu vuonna 1901 Montevideon (Uruguay) arkkipiispan aloitteesta.

 

Päivän viimeinen kohde oli Ekumeeninen  Betlehemin ja Jerusalemin välillä. Dan Koski esitteli instituutin tiloja ja erityisesti kirjastoa. Työryhmä keskusteli instituutin rehtorin, isä Russ McDougallin kanssa, joka on ollut mukana monissa uskontojen välisissä yhteyksissä.

 

Tantur-instituutin taustalla on paavi Paavali VI:n ja patriarkka Athenagoraan tapaaminen Jerusalemissa 1964 ja molemminpuolisten pannajulistusten kumoaminen sekä yleisesti ottaen Vatikaanin II konsiilin ekumeenisesti avoin ilmapiiri. Uskontojen kohtaamista ja erityisesti juutalaisten ja kristittyjen välisen suhteen uudelleenmuotoutumista ajatellen keskeinen Nostra Aetate-konsiiliasiakirja oli keskustelussa esillä myös täällä.

 

Kauan uskontodialogiin ja ekumeeniseen keskusteluun osallistunut isä Russ McDougall sanoi, että eri tunnustuskuntien välillä lopulta aina päädytään, ja pitää päätyä, keskustelemaan juuri siitä asiasta, mikä oli eron syynä. Niinpä katolilaiset ja luterilaiset keskustelevat vanhurskauttamisopista ja helluntailaisten kanssa puhutaan Pyhästä Hengestä. Kristittyjen ja juutalaisten täytyy lopulta puhua perusteellisesti siitä, kuka Jeesus Kristus on.

 

Näkyvimpiä viimeaikaisia hankkeita, joissa Tantur ja isä Russ McDougall ovat olleet aloitteellisia, ovat Praying Together in Jerusalem -kokoontumiset. Toimintaan voi tarkemmin tutustua hankkeen blogisivulla . Koolle kutsuttu ryhmä kolmen monoteistisen uskonnon edustajia on kokoontunut kerran kuussa Jaffa-portin tuntumassa julkiseen iltarukoukseen, ei rukoillakseen yhdessä yli uskontorajojen, vaan rukoillakseen vierekkäin, rinta rinnan, niin kuin – isä Russin sanoin – tässä kaupungissa on tosiasiassa tehty jo vuosisatoja ja kaiken aikaa. Toiminnan tarkoituksen on tuoda tämä tosiasia näkyväksi. Isä Russ totesi toiminnan, vaikka se sinänsä on ollut toistaiseksi pienimuotoista, saavuttaneen tavoitteensa, kun lukuisat ohikulkijat tähänastisilla kerroilla ovat pysähtyneet ihmettelemään, kyselemään ja keskustelemaan – jotkut ovat myös halunneet osallistua rukoukseen. Toukokuun Praying Together -tapahtuma on poikkeuksellisesti Tanturissa 9.5.2016 (katso oheinen blogissivu). Järjestäjät toivovat paikan madaltavan kynnystä myös arabien osallistumiselle.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.