SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnollisten yhteisöjen määrä Suomessa kasvaa nopeasti

 

Uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyy maassamme kiihtyvään tahtiin. Vaikka tilastot osoittavat ev.lut. kirkosta eroamisen lisääntyneen ja perinteisten jumalanpalvelusten osallistujamäärän laskeneen, uusien uskonnollisten yhteisöjen ja järjestöjen määrä lisääntyy jatkuvasti. Niistä valtaosa on taustaltaan kristillisiä.


Myös rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien määrä on ollut tasaisessa kasvussa, mutta monet uskonnolliset suuntaukset toimivat kuitenkin yhdistyksinä.

Edellä oleva käy ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen -hankkeen tuloksista. Hankkeessa on kartoitettu Suomen uskonnollisia ja uskonnollistaustaisia yhteisöjä tietokantaan, joka julkaistiin verkossa kesäkuun alussa.

Valtaosa yhteisöistä kristillisiä

Suomessa toimii yli 1 200 kristillistä seurakuntaa. Vajaa puolet niistä on evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon seurakuntia. Lopuista yli 650:stä noin 250 on itsenäisiä helluntailiikkeen seurakuntia ja saman verran on muiden vapaiden suuntien kirkkokuntien seurakuntia. Muita, uudempia itsenäisiä kristillisiä seurakuntia on niitäkin pitkälle toistasataa.

Varsinaisten seurakuntien lisäksi on vielä suuri joukko kristillisiä yhdistyksiä ja järjestöjä. Pelkästään luterilaisen kirkon herätysliikkeiden piirissä vaikuttaa yli 20 organisaatiota, joilla useilla on maanlaajuinen toimintapiiri.

Myös idän uskonnot kasvattaneet suosiotaan

Kartoituksen perusteella myös intialaisperäisten uskontojen ja aatteiden kannatus on lisääntynyt voimakkaasti 1990-luvun aikana ja sen jälkeen. Suomessa toimii nykyisin noin kolmisenkymmentä buddhalaista organisaatiota. Hindulaisen kulttuuritaustan omaavia liikkeitä on niitäkin nelisenkymmentä. Jälkimmäisten kohdalla on kuitenkin huomattava, että useimmat niistä eivät opeta uskonnollista filosofiaa vaan maallistuneita, lähinnä terveysliikuntaan suuntautuneita versioita joogaperinteen harjoituksista.

Muslimitaustaisten maahanmuuttajien järjestäytyminen etenee

 

Myös muslimien maahanmuutto on alkanut yhä selkeämmin näkyä uskonnollisten yhteisöjen kartalla. Viimeisten vajaan kymmenen vuoden aikana on rekisteröity lukuisia islamilaisia yhdyskuntia ja niiden jäsenmäärät ovat lähteneet voimakkaaseen kasvuun. Islamilaisia yhdyskuntia on tätä nykyä jo parikymmentä ja niissä on jo noin 3 300 jäsentä. Vaikka kyseessä on vain noin kymmenesosa Suomen muslimitaustaisista maahanmuuttajista, kasvu on ollut nopeaa.

Uskonnot Suomessa -hankkeen taustalla on ollut yhtäältä tutkimuksellinen tarve kartoittaa systemaattisesti Suomessa vaikuttavia ja aiemmin vaikuttaneita uskonnollisia ja uskonnollistaustaisia liikkeitä. Taustalla on toisaalta myös lisääntynyt kiinnostus ja asiallisen tiedon tarve Suomessa vaikuttavista uskonnoista. Pelkästään erilaisten kristillisten yhteisöjen kirjo on jo niin suuri, että tavallisen kadunmiehen on usein mahdotonta hahmottaa niiden taustoja ja opillisia erityispiirteitä.

Helposti saatavilla olevan ja neutraalisti esitetyn tiedon toivotaan myös edesauttavan uskontojen keskinäisen ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden lisäämistä. Tietokantaa on pyritty laatimaan yhteistyössä asianomaisten järjestöjen kanssa.

Uskonnot Suomessa -hankkeen valmistelu alkoi Uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosto ry:n parissa syksyllä 2003. Vuoden 2005 loppuun hanke toimi rahoituksen ja Opetusministeriön tiedonjulkistamisapurahan turvin. Kuluvan vuoden alusta toteutuksen päävastuu siirtyi USVA:lta Kirkon tutkimuskeskukselle.

 

Siirry tästä -tietokantaanSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.