SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontojen edustajat puolustavat lapsen oikeutta uskontokasvatukseen

Uskontojen edustajat painottavat lapsen oikeutta kasvuympäristöön, joka antaa valmiuksia elämään moniuskontoisessa maailmassa. Uskontojen yhteistyö Suomessa -foorumi luovutti julkilausumansa lapsen oikeuksista tasavallan presidentti Tarja Haloselle YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen juhlapäivänä, 20. marraskuuta 2009. Julistus on mahdollista tulostaa tältä sivulta alempaa.

 

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet arkkipiispa Jukka Paarma (ev.-lut.), arkkipiispa Leo (ort.), piispa Teemu Sippo (kat.), puheenjohtaja Rony Smolar (Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto), puheenjohtaja Okan Daher (Suomen Islam-seurakunta, tataariyheisö), puheenjohtaja Isra Lehtinen (Suomen Islamilainen neuvosto) ja pääsihteeri Heikki Huttunen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto).

 

Julkilausuma suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi pdf-muodossa alla.

 

Haluamme kasvattaa lapsemme keskinäiseen vuoropuheluun ja toistensa kunnioittamiseen. Lapsella on oikeus saada sekä oman yhteisönsä perinteen mukaista kasvatusta että tutustua muihin uskontoihin ja katsomuksiin. Suomessa se tarkoittaa myös oikeutta koulun uskonnonopetukseen, linjaavat uskontojen edustajat julkilausumassaan.

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa -foorumin taustayhteisöt edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumin tavoitteena on laajentaa uskontojen välistä vuoropuhelua sekä tukea yhteiskuntarauhaa.

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa -foorumin julkilausuma Lapsen oikeuksien sopimuksen 20-juhlavuonna

 

Lapsen oikeus pyhään

 

Uskontojen yhteistyö Suomessa -foorumin (USKOT-foorumin) osapuolet kantavat lapsista saman vastuun, joka on ilmaistu YK:n jäsenvaltioiden vuonna 1989 allekirjoittamassa lapsen oikeuksien sopimuksessa.

Aikuisten tehtävänä on taata lapselle paras mahdollinen elämä. Monimuotoisuus, globalisaatio ja muutos kuvaavat yhteiskuntaamme ja kulttuuriamme. Huoli lapsesta, lapsen asemasta ja tulevaisuudesta korostuu.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus painottaa sosiaalista turvaa, moraalista ja eettistä kasvua, ohjausta, tukea ja lapsen oikeutta itseilmaisuun. Lapsuus on koko elämänkaaren perusta. Lapsella on oikeus tasapainoiseen lapsuuteen, eikä hänen tarvitse tulla joksikin ollakseen arvokas. Aikuisten on luotava elinympäristö, jossa lapsi tuntee, että hän on turvassa ja että hänestä välitetään ja häntä rakastetaan. Lapsella on oikeus ilmaista oma mielipiteensä. Häntä on myös kuunneltava ja kunnioitettava. Tytöille ja pojille on taattava samanarvoiset mahdollisuudet yhteiskunnassa ja yhteisöissään. Perheen merkitys on keskeinen lapsen kehityksessä ja kasvatuksessa. Lasten äitejä ja isiä on rohkaistava kantamaan vanhemmuutensa.

Yhteiskunnan on tuettava perheitä niiden vaativassa tehtävässä. Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota lapselle hyvä kasvuympäristö, korkeatasoinen ja laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus sekä niiden pohjalle rakentuva yleissivistys. Jokaisella lapsella on oikeus iloiseen, huolettomaan ja onnelliseen lapsuuteen.

Lapsi kasvaa oman perheensä ja yhteisönsä uskonnolliseen tai katsomukselliseen perinteeseen. Hänellä on oikeus saada sen mukaista kasvatusta ja uskonnonopetusta. Lapsen oikeuteen saada laaja yleissivistys kuuluu myös tutustuminen muihin uskontoihin ja katsomuksiin. Suomessa se tarkoittaa myös oikeutta koulun uskonnonopetukseen. Lapsen oikeutta ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen on kunnioitettava. Vanhempien ja huoltajien tehtävä on tukea ja ohjata lasta hänen oikeutensa käyttämisessä.

Lasta tulee suojella vaikutteilta, jotka ohjaavat etniseen, uskonnolliseen tai muuhun syrjintään. Kasvattajan tehtävänä on kasvaa itse ja kasvattaa lasta kansojen ja uskontojen välisen ystävyyden, rauhan ja yleismaailmallisen veljeyden ja sisaruuden hengessä. Tavoitteena on tasapainoinen uskonnollinen ja kulttuurinen identiteetti, johon liittyy ymmärrys ja suvaitsevaisuus toisia kohtaan sekä moninaisuuden hyväksyminen. Yhteisessä maailmassamme sekä kasvavan että kasvattajan tarmo ja kyky on saatettava palvelemaan lähimmäisiä ja luomakuntaa. Yhteisen kasvun avulla kehitämme väkivallatonta maailmaa ja rakennamme siltoja yhteiskunnallisten ja kulttuuristen kuilujen ylitse. Moniuskontoisessa maailmassa yhteiskuntarauhan takaamiseksi haluamme kasvattaa lapsemme keskinäiseen vuoropuheluun ja toistensa kunnioittamiseen.

Edistämme lapsen oikeuksien toteutumista omissa yhteisöissämme.

Allekirjoitukset

 

Tulosta julistus tästä: Skriv ut här:

 

Lapsen oikeus pyhään

 

Barnets rätt till det heliga Children´s right to the sacred

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.