SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Elämän lähteitä Islannissa

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens kokoontui Skáholtissa Islannissa 7.-9. elokuuta. Konferenssiin osallistui 67 naista viidestä Pohjoismaasta. Teemalle Källor till liv (Elämän lähteitä) soivat Islannin luonnonolosuhteet erinomaiset puitteet. Veden ja tulen kädenvääntö on tehnyt maasta erityisen kiintoisan.

 

Suomalaisia osanottajia oli 9: Christina Elving, Marjorita Hulden, Soili Juntumaa, Heidi Jäntti, Marjatta Kaartinen, Marina Motaleff, Monika Pensar-Granroth, Mira Strandberg ja allekirjoittanut. Osallistuin konferenssiin Suomen ev.lut. kirkon ulkoasian neuvoston lähettämänä edustajana.

 

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens järjestetään joka toinen vuosi ja vastuunkantaja on Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK). Sitä hallinnoi Ekumenik i Norden (EIN), Sveriges Kristna Rådin (Ruotsin kristillinen neuvosto) pohjoismainen ohjelma, jota johtaa Gunnel Borgegård. Komitean tarkoitus on tukea naisia heidän omissa tehtävissään kirkoissa ja yhteiskunnassa.

 

NEKK on perustettu vuonna 1990 Kirkkojen Maailmanneuvoston Kirkot naisten tueksi -ekumeenisen vuosikymmenen (1988–1998) innostamana lisäämään naisten osallisuutta päätöksenteossa, työskentelemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sukupuolisyrjintää sekä taloudellista epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

 

Konferenssin teemalle Källor till liv (Elämän lähteitä) soivat Islannin luonnonolosuhteet erinomaiset puitteet. Veden ja tulen kädenvääntö on tehnyt maasta erityisen kiintoisan. Maisemassa vesi näyttäytyy kolmessa olomuodossaan: virtaavina kuohuina, jäätikkönä ja höyrynä. Tässä ympäristössä pohdittiin mikä on elämän lähteissä tärkeää, mikä on inspiroivaa, identiteettiä tukevaa, lohduttavaa. Mitkä ovat oman elämän lähteet? Mitä miljöö merkitsee ja mitä aiheuttaakaan sen tuhoaminen? Teemaa lähestyttiin hartauselämän, luentojen, työpajojen, taiteen, retkeilyn ja keskustelun keinoin.

 

Luentoja oli neljä ja aiheet koskettelivat kiintoisalla tavalla naisen elämää: esiäitien merkitystä, liturgisen kielen tarkastelua, uskoa ja luontoa. Luennoitsijat olivat luterilaisia teologeja. Yhteenvetona esittelen sisällöt tuonnempana. Koska kyseessä oli ekumeeninen konferenssi, olisin toivonut luennoitsijoiden edustavan laajempaa kirkollista kirjoa. Ekumeenisen ulottuvuuden olisivat tuoneet esimerkiksi ei-luterilaiset kommenttipuheenvuorot liturgista kielenkäyttöä ja uskoa koskeviin alustuksiin.

 

Meillä Suomessa konferenssin antia voisi soveltaa nainen-äiti-teeman käsittelemisellä seminaarissa tai muulla tavoin. Onko äitiys naiseuden aatelia? Vai onko tavoitteena neitsyys ja äitiys? TT Merete Thomassenin alustus ja paikallisen Naisten kirkon jumalanpalvelus antoivat myös aihetta pohtia feministisen liturgian mahdollisuuksia meillä. Tutustuminen paikalliseen Naisten kirkkoon jäi lyhyeksi, joten ehkäpä ekumeenisessa seminaarissa voitaisiin pohtia näitä asioita ja toteuttaa vaikka Norjan mallin mukainen naistenpäivän liturgia. Kiintoisaa olisi kuulla myös katolisen ja ortodoksisen kirkon edustajien näkemyksiä teemasta. Pyhän tanssin tematiikkaa olisi niin ikään mielenkiintoista tarkastella laajemmin. Tiedän, etteivät esitetyt ideat ole uusia, mutta mainitut hartauden harjoittamisen muodot ovat kuitenkin melko pienen piirin tuntemia maassamme.

 

Myös luonnon, ympäristön ja maiseman merkitystä olisi paikallaan pohtia. Tämä liittyy meneillään oleviin ilmastotalkoisiin, joiden puitteissa toteutetaan monia hankkeita. Erityisesti toivoisin keskiöön nostettavaksi mielen ja maiseman. Tätä voisi tarkastella yksilön ja yhteisön hyvinvointiin vaikuttavana. Melko usein tuntuu siltä, että esimerkiksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa maiseman merkitys arvioidaan vasta taloudellisen hyödyn jälkeen. Onko maisemalla merkitystä? -teemaa voitaisiin pohtia usealta eri kantilta.

 

Pohdintaa näistä voi jatkaa esimerkiksi Kirkon naistyön neuvottelukunnassa tai vastaavassa toimikunnassa ja SEN:n naisjaostossa. Kiitän lämpimästi minulle suodusta mahdollisuudesta edustaa kirkkoani tässä konferenssissa. Annan mielihyvin lisätietoja ja mikäli yksityiskohdat kiinnostavat, lue matkaraporttini alta.

 

Sirpa-Maija Vuorinen


Konferenssin teemalle Källor till liv (Elämän lähteitä) soivat Islannin luonnonolosuhteet erinomaiset puitteet. Veden ja tulen kädenvääntö on tehnyt maasta erityisen kiintoisan. Seuraavassa muistumia...
Reserapporten som jag skrev efter Källor till liv -konferensen (7-9 augusti 2008) omfattade 9 st. A4-blad. Rapportens språk är finska och blev skriven till Kyrkans utrikesråd av ev.luth. kyrkan i Finl...
Kameralla on Islannissa käyttöä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.