SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansallisten koordinaattorien kokous ”Naiset murtavat syrjäyttämisen"

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) jäsenkunnan muodostaa 31 jäsenmaata ja niissä toimivat kansalliset foorumit. Liettuan Druskininkain kansallisten koordinaattorien kokouksessa 21.- 25.9.2011 oli läsnä 53 edustajaa/osallistujaa yhteensä 21 maasta.

 

1. Johdanto

Päivien ohjelma koostui virallisista hallinnollisista asioista (talous- ja toimintasuunnitelmiin liittyviä katsauksia, maakohtaiset raportit, tiedotuksia ja keskusteluja) sekä kahdesta pääteemasta, mitkä olivat ihmiskauppa (Traficking) sekä ekumeeninen jakaminen ja nuorten naisten osallistuminen (Ecumenical Sharing and Young Women’s Participation). Nuoret naiset olivat etukäteen pyytäneet vastauksia kysymyksiin, jotka koskettivat nuorten naisten osallistumista ekumeenisen foorumin työhön kansallisella tasolla. Tätä aihetta jatkettiin kokouksessa omassa työryhmässä.

 

2. Yleisistunnoissa käsitellyt viralliset toimintaan liittyvät asiat

 

2.1. Pöytäkirjat

Sigtunassa, Ruotsissa 25. – 26.9.2009 pidetyn kansallisten koordinaattorien kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjassa mainittiin kolmen presidentin yhteisen toiminnasta kertovan raportin olevan luettavissa verkkosivuilla. Ehdotuksestani tämä raportti liitettiin liitteeksi varsinaiseen viralliseen pöytäkirjaan. Samoin presidenttien raportti liitettiin Loccumissa, Saksassa 23. – 28.8.2010 pidetyn yleiskokouksen pöytäkirjaan viralliseksi liitteeksi taloustyöryhmän raportin tavoin. Molemmat kokoukselle esitetyt pöytäkirjat hyväksyttiin mainituin lisäyksin. Yleiskokouksen pöytäkirjassa esille tulleita toiminnallisia päälinjauksia ”oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo” sekä ”vastuun ottaminen” käsiteltiin lähinnä toteutuneiden ja suunniteltujen tapahtumien valossa. Erityisen käsittelyn kohteeksi tuli nyt ja tulevaisuudessa ”teologia ja liturgia” (jumalanpalvelukset).

 

2.2 Hallinto ja pidetyt kokoukset/tapaamiset

Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin (EFECW) hallinnosta vastaavat joka neljäs vuosi pidetyn yleiskokouksen valintojen mukaisesti kolme presidenttiä, viisi koordinaatiokomitean jäsentä sekä taloustyöryhmä, jossa on nyt viisi jäsentä. Kussakin jäsenmaassa toiminnasta sekä yhteyksistä vastaavat kansalliset koordinaattorit, joita toivotaan olevan kussakin maassa kaksi eri kirkkoa edustavaa henkilöä. Presidentit (CoPs) ja koordinaatiokomitea (CC) pitävät vähintään kaksi kokousta vuodessa ja taloustyöryhmä (FC) tarvittaessa, kaikki mahdollisuuksien mukaan muiden tapahtumien yhteydessä. Kaikki nyt toimivat toimielimet valittiin kesän 2010 yleiskokouksessa.

Foorumin toiminnasta saa säännöllistä tietoa vuosittaisesta vuosiraportista, kahdesti vuodessa lähetettävästä uutiskirjeestä sekä yleiskokousvuosina laadittavasta nelivuotisraportista. Kaikki nämä ovat luettavissa nettisivustolta . Tämä tiedotuskanava palvelee lähinnä jäsenmaita ja kansallisia koordinaattoreita. Kansallisten ryhmien välistä viestintää pyritään lisäämään yahoo/google keskusteluryhmien avulla, erilaisten tiedotteiden, tilannekatsausten ja lehdistön käyttöön annettavien tiedotusten kautta sekä yleensä lisäämällä verkkosivuston kaikenpuolista käyttöä.

·        Inge Schintlmeister Itävallasta on kirjoittamassa foorumin historiaa työnimellä HER-story, the History of the Forum.

·        Valmisteilla on myös mahdollisesti vuonna 2012 ilmestyvä sukupuolten tasa-arvoon kirkossa ja yhteiskunnassa liittyvä teos The Ecumenical Women’s Movement. Epäselväksi jäi, kuka tätä julkaisua on tekemässä.

·        Forumin jäsenillä on mahdollisuus osallistua EPIL projektiin (European Programme of Interreligional Learning), jonka puitteissa on mahdollisuus opiskella ekumeenista englantia.

·        Teologiaa ja yhteisiä jumalanpalveluksia käsittelevää aihetta käsiteltiin ennen Druskininkain kokousta netissä käydyssä keskustelussa ja siitä laadittiin yhteenveto, jonka pohjalta asiaa käsiteltiin nyt pienryhmässä. Tämän aiheen käsittely aiheutti selkeää jännitettä kokoukseen ja osoittautui jopa ahdistavaksi aiheeksi. Ehtoolliskysymys on taas kerran erityisesti Itä- ja Etelä-Euroopan ortodoksisten maiden vahvemman mukaantulon takia osoittautunut hyvin vaikeasti käsiteltäväksi. Ortodoksien ”jäykkää ja vanhanaikaista asennoitumista” ehtoolliskysymykseen tuntuu olevan vaikea ymmärtää. Yhteisen keskustelun tuloksena päätettiin perustaa kolmen hengen työryhmä (protestantti, katolinen ja ortodoksinen edustaja), jonka tehtävänä on käsitellä kyseistä aihepiiriä yhteisistä rukoushetkistä ja jumalanpalveluksista ja tehdä ehdotus Foorumin seuraavaan kansallisten koordinaattorien kokoukseen. Päätettiin myös järjestää seminaari tai vähintään keskusteluryhmä seuraavassa kokouksessa käsittelemään eri kirkkojen ja siten osallistujien uskonnollisen taustan ja perinteen ymmärtämiseksi. Eräs ukrainalainen osanottaja ilmaisi asian ympärillä käydyn keskustelun jälkeen olevansa hämmentynyt, koska ”oletin ekumeeniseen kokoukseen osallistuessani osanottajien tietävän muiden kirkkojen perinteestä ja taustoista enemmän”.

 

·        Ekologia ja ekonomia aihetta käsiteltiin Pietarissa toukokuussa 2011 pidetyssä seminaarissa, jonka aiheena oli Luomakunta ja ekologia (Creation and Ecology). Suomesta ei kyseiseen seminaariin osallistuttu. Foorumi pitää myös yhteyttä ECEN järjestöön (European Christian Ecological Network).

 

·        Jacquie Stuyt testamenttilahjoitukseen perustuvat projektiavustukset myönnettiin vuonna 2011 Kroatiaan (Capacity building and living together, € 2850,-), EPIL ohjelmaan (Edycational project – module III in Sarajevo, € 7000,-), Kreikkaan (Capacity building for migrant women in Greece, € 2000,-), Saksaan (Workshop on the German Kirchentag in Dresden, € 1000,-), Romaniaan (Young women capacity training, € 4200,-) sekä Kyprokselle (Training young women to work with children and teenagers in church, € 4946,-).

 

·        Ruth-Epting-Fund on laatinut yleiset avustusten hakuohjeet maaliskuussa 2011. Perusperiaatteet ovat, että avustuksia myönnetään 1) Euroopan foorumin projektien ja seminaarien kustannuksiin, 2) alueellisiin ja kansallisiin tapahtumiin, 3) koordinaatiokomitean toiminnan varmistamiseen sekä 4) kansallisten koordinaattorien ja delegaattien matkakustannuksiin tarvittaessa tasapuolisen ja oikeudenmukaisen osallistumisen varmistamiseksi. Neljänteen kohtaan liittyvät hakemukset kulkevat kaikki kansallisten koordinaattorien kautta foorumin rahastonhoitajalle hyväksyttäviksi. REF ei myönnä avustuksia yksityisille henkilöille muutoin kuin kohdan neljä mukaisesti hyväksytyt matka-avustukset.

 

2.3. Kansalliset raportit

Jokainen osanottajamaa esitti yleiskokoukselle toimintavuosia 2010–2011 käsittävän katsauksen toiminnastaan. Tämä oli aikaa vievä toimenpide, mutta toisaalta tärkein vaihe yleiskuvan saamiseksi ja yhteisen arvopohjan luomiseksi kokoukselle. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla hyvin erilaisia toimintakertomuksia ja toiminnan painopistealueita. Erityisesti Itä-Euroopan maissa naisten todellisuus kirkkojen työssä on vielä hyvin erilaista kuin Länsi-Euroopassa, missä ekumeenista kanssakäymistä on harrastettu jo huomattavasti kauemmin. Toisaalta tehdyn työn määrä aiheutti nöyrää mielialaa kuulijassa ja sitoutunutta tahtoa olla osallisena kehittyvässä yhteistyössä eri puolilla Eurooppaa. Suomen Forumin ja Ekumeenisen Naisjaoston juuri ennen tätä kyseistä kokousta käydyssä keskustelussa saavuttamaa yhteisymmärrystä Suomen toiminnan tulevaisuuden organisaatiosta ei yleiskeskustelussa otettu esille, mutta olin sen käynyt puheenjohtajiston kanssa yksityiskohtaisesti läpi. Asiaan suhtauduttiin suopeasti ja katsottiin, että Naisjaosto voi hyvin toimia Suomen Foorumina suhteessa EFECW:iin ja erityisesti kiinnostavana pidettiin mahdollisuutta yhteistyöhön Nuorisojaoston kanssa nuorten naisten osallistumisen varmistamiseksi tulevaisuuden kokouksissa. Mitä tulee Suomen kansalliseen raporttiin, otin esille Naisjaoston toiminnasta uskontodialogiin liittyvät tapaamiset ja seminaarin ”Mikä meille on pyhää”, ”Ravitseva luonto” seminaarin pyhiinvaellusteemaan liittyen, vähemmistökirkkojen naistyön sisältöjen kartoituksen sekä Ekumeenisen kulttuurimatkan Tallinnaan. Lisäksi mainitsin Pienimmän Lantin Yhteisön toiminnan puitteissa toteutetut tapahtumat.

 

2.4. Budjetti ja taloustyöryhmän raportti

·        Vuoden 2010 tulot olivat yhteensä € 96.560,57 ja menot € 97.393,68. Balanssi oli siis – 9093,92 negatiivinen. Foorumin talous on kuitenkin tällä hetkellä vakaalla pohjalla erityisesti saadun testamenttilahjoituksen takia. Kokonaisvarallisuus kassavaroineen ja erilaisine varauksineen on yhteensä € 289.719,98.

·        Vuoden 2012 budjetin menopuolelle on kirjattu € 123.860,-. Tulopuolella pyritään +/- tulokseen, mutta muiden tulojen arvio projektien kohdalla on vielä avoin. Kansallisia foorumeja kannustetaan varainhankintaan sekä yleiskuluihin että Ruth-Epting-Fundiin.

 

3. Ihmiskauppa

 

3.1. Julia Salkauske esitti Liettuan sisäministeriön edustajana johdannon aiheeseen Ihmiskauppa. Hän kertoi taistelusta ihmiskauppaa ja erityisesti naiskauppaa vastaan Liettuassa. Liettuan suuresti kasvanut työttömyys (vuoden 2007 luku 4,3 % nousi vuoteen 2011 jo 17,2 %:iin), epätasa-arvoisuus, tietämättömyys ihmiskaupan olemuksesta, kasvava köyhyys ja arvojen muuttuminen yhteiskunnassa (asenneilmapiiri ei tarpeeksi tuomitse mm. prostituutiota; vain 31,7 % vastusti) ovat kaikki osaltaan olleet vaikuttamassa ihmiskaupan muodostumisessa ongelmaksi. Sekä prostituution tarjoaminen että ostaminen on kriminalisoitu Liettuan laissa. Jo vuonna 2002 ensimmäisenä Baltian maana se totesi ihmiskaupan (THB) olevan ongelma maassa. Vuosiksi 2005 – 2008 laadittiin Kansallinen ennaltaehkäisyn ja kontrollin ohjelma. Vuosiksi 2005 – 2008 vahvistettiin Kansallinen toimintasuunnitelma, jota jatkettiin vuosiksi 2009 – 2012. Näissä ohjelmissa on määritelty ohjelman strategiset päämäärät, ennaltaehkäisevät toimet sekä kontrollitoimet.

 

Mitä ohjelmilla on saavutettu?

1. Maahan on luotu ihmiskauppaa vastustava koordinoiva toimintaorganisaatio, joka vaikuttaa kaikilla hallinnon tasoilla. Kolmannen sektorin järjestöt sekä poliisivoimissa työskentelevät ihmiskaupan asiantuntijat toimivat yhteistyössä sekä kansallisen tason ennaltaehkäisevän, kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan asiantuntijaelimen kuin myös alueellisten (seitsemän kymmenestä alueesta) asiantuntijaverkostojen kanssa.

2. Pyritään identifioimaan ihmiskaupan uhreja.

3. On laadittu koulutusohjelma, jonka puitteissa vahvistetaan herkkyyttä tunnistaa ongelma ja lisätään seksuaalikoulutusta mm. kouluopetukseen.

4. Yhteistyötä uhrien palauttamisen puitteissa tehdään entistä enemmän ihmiskaupan läpikulku- ja kohdemaiden kanssa.

5. Tulevaisuudessa lakiin kirjattua rangaistuskäytäntöä pyritään vahvistamaan käytännössä ja samalla lisäämään asiantuntijajoukkoa kaikilla tasoilla. Ihmiskaupan uhrien työmarkkinoille palauttaminen on haasteellinen tehtävä, mutta tätä varten kehitetään psykologis-sosiaalinen kuntoutusohjelma uhreja varten.

 

Julian ohjeet meille jokaiselle siitä, mitä voimme tehdä olivat seuraavat:

·        älä tuomitse

·        kuuntele, kuule ja tunnista ongelma

·        ole sympaattinen/empaattinen

·        levitä tietoa tästä asiasta.

 

3.2.  Sven-Gunnar Lidén Euroopan Baptistiliiton ihmiskaupan vastaisesta työryhmästä selvitteli ensin yleisesti niitä projekteja, joita Euroopan alueella on jo toteutettu ihmiskaupan vastaisessa työssä. EU-projekteja olivat mm. ihmiskaupan vastainen yhteistyö vuosina 2005 – 2007 sekä Saksan, Unkarin ja Italian välinen nuorisoprojekti vuosina 2010 – 2012. Ihmiskaupassa on pohjimmiltaan aina kysymys rahasta. Hän otti esille Paavalin kirjeen Timoteukselle (1 Tim 6:10): ”Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri”. Ihmiskauppa on nykyaikainen orjuuden muoto. Siinä on kysymys talouden globalisaatiosta, joka vaatii halpaa työvoimaa, mikä vuorostaan antaa mahdollisuudet maksimaalisen korkeisiin voittoihin.

Sibiun ekumeenisessa konferenssissa saatiin aikaiseksi yhteisesti hyväksytty päätösasiakirja, joka sisälsi myös maininnan ihmiskaupasta. Mitä tälle asiakirjalle ja sen seurannalle on tapahtunut?

 

Mitä kirkot voisivat tehdä?

·        Ongelmien ennaltaehkäisy: köyhyyden poistamiseen tähtäävät toimet, työpaikkojen luominen ja koulutusohjelmat erityisesti nuorille sukupolville, orpokotien ylläpitäminen, uhrien toipumiskodit (transition homes) sekä asian esillä pitäminen näyttelyiden ja kampanjoiden avulla

·        Vapauttaminen: katupartiointi, käynti ongelma-alueilla ja sinne tiedon vieminen, mikä vuorostaan edellyttää korkeatasoista vapaaehtoisten kouluttamista

·        Kuntouttaminen: edellyttää elämänmittaista sitoutumista, sillä post-traumaattista syndroomaa ei hoideta hetkessä

Sven-Gunnar käsitteli vielä esityksessään sitä, miten prostituutio vaikuttaa miesten yhteiskunnassa. Prostituutiopalvelusten käyttö lisää kaikkien naisten objektivisiointia ja sekoittaa kulttuurista käsitystä miehen olemuksesta – perheenisä vs. playboy. Se lisää ns. maanalaista rahataloutta sekä luo syrjäyttämisen piilomalleja. Yleiskeskustelussa kannanotot eivät täysin hyväksyneet esitelmän pitäjän mielipiteitä Raamatun antamista perusteista tai ruotsalaisen yhteiskunnan käyttämistä peilipintana miesyhteiskunnan asennoitumisesta ja/tai seurauksista suhteessa prostituutioon. Lisäksi kritisoitiin sitä, että muu kuin prostituutioon liittyvä ihmiskauppa, myös siis työsidonnainen ihmiskauppa sivuutettiin täysin. Ennen esitelmää työryhmässä nähty ruotsalainen Lukas Moodyssonin ohjaama elokuva Lilja4-ever vuodelta 2002 oli pohjustanut aihetta, mutta sekoittanut, jopa shokeerannut katsojien ajatuksia. Elokuvaa pidettiin jopa liian provosoivana johdantona prostituutioperusteisen ihmiskaupan käsittelemiseen. Itä-Euroopan maista olevat kokousedustajat kuitenkin totesivat, että ihmiskaupan eri muodot ovat todellisia ongelmia heidän kotimaissaan ja niiden käsittely on siis osa heidän jokapäiväistä työtään vapaaehtoistoiminnassa ja kirkon työssä.

 

4. Nuorten naisten osallistuminen:  kaikkia kansallisia foorumeita pyydetään  miettimään uusia toiminnanmuotoja ja strategioita, joiden avulla nuoria naisia voitaisiin saada lisääntyvässä määrin EFECW -toiminnan piiriin. E= enthusiasm, experience and equality; F= friendship, fellowship, freedom; E= emphasis, education, energy; C= creativity, cooperation, celebration; W=worship, wisdom and work.

 

5. Seuraavat kokoukset

5.1. Koordinaatiokomitea yhdessä presidenttien kanssa pitää kokousta Kyproksella maalis-huhtikuun vaihteessa 2012.

5.2. Hallintoelinten ja kansallisten koordinaattorien yhteinen kokous on Englannissa syyskuussa 2012. Tämä kokous on 30-vuotisjuhlakokous.

5.3. Seuraava yleiskokous pidetään Timoksen saarella Kreikassa vuonna 2014.

 

Outi Piiroinen-Backman

SEN:n naisjaoston pjSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.