SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Let’s rock the Economy, 18-22.9.2013 Wienissä 

 

Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin kansallisten koordinaattorien kokous pidettiin Itävallan Wienissä 18.–22.9.2013. Suomalaisena koordinaattorina kokoukseen osallistui Outi Piiroinen-Backman. Kokouspaikkana oli , vuodesta 2007 Wienin arkkihiippakunnan jesuiittojen ja Caritaksen yhteisesti hallinnoima koulutuskeskus lähellä Schönbrunnin palatsia.

 

Wienin-kokouksen valmisteluryhmä Let s Rock the Economy julisteen edessä. Kortit ovat osallistujien hyviä palautteita ja positiivisia kokemuksia. Kuva: Outi P-B. (1905–2004) oli ekumenian ja uskontojen välisen dialogin alalla sillanrakentaja. Hän itse vihki vuonna 1999 tämän nimeänsä kantavan talon, jonka opetustarjonta käsittää aiheita uskonnon, yhteiskunnan eri alojen, tieteen, kulttuurin ja taiteen alalta. Tähän ympäristöön tulimme me 60 naista 23:sta Euroopan maasta pitämään vuosittaista kansallisten koordinaattoreiden konferenssia, jonka teemana oli Let’s rock the Economy. Informoimme toisiamme ja keskustelimme maissamme vallitsevista taloudellisista tilanteista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat naisten elämään. Mietimme, kuinka vallitsevia käytänteitä voitaisiin muuttaa paremmiksi sekä oikeudenmukaisemmiksi kaikille ihmisille.

 

Konferenssin, tai oikeammin työkokouksen, ohjelma koostui virallisista sääntöjen mukaisista kokousasioista, joihin keskityttiin omissa sessioissa. Tärkeimpiä käsiteltyjä asioita olivat talousasiat, erityisesti kuluvan vuoden 2013 talouden arviointi sekä vuoden 2014 yleiskokoukseen ja yleensä tulevaan toimintaan keskittyminen. Toinen puoli ohjelmasta käsitteli talouteen liittyvää problematiikkaa ja tässä puolessa meitä auttoivat asiantuntijat.

 

Let’s Rock the Economy – Thinking Differently about Economics

 

Tämä oli itävaltalaisen tohtori Elizabeth Klatzerin esitelmän aiheena. Hänen erityisenä kiinnostuksen alueenaan on juuri nyt Euroopan talouspolitiikka, joka on hyvin vahvasti miesvaltaisesti käsitelty aihealue. Kysymykset, joihin hän esitelmänsä avulla pyrki löytämään vastauksia, olivat:

 

Mitä on talous?

Talous jaetaan erilaisiin sektoreihin: tuottoa tuottamaton (non-profit), tuottava, julkinen, rikollinen ja kotitalous. Vm. on tuottavana sektorina merkittävä; siihen kuuluvat mm lasten kasvattaminen, käsillä tehtävien tuotteiden valmistaminen, naapureiden auttaminen jne. Talouspolitiikan tekemisessä on kysyttävä: mikä on tärkeää? Mikä tekee elämästä hyvää, ja miten me luomme perustavanlaatuisia muutoksia politiikantekoon hyvän elämän puolesta? Ei voi olla oikein pitää ihmisiä vain kuluyksikköinä! Tätä nykyistä tilannetta ei tule hyväksyä, sillä se on väärin. Ja jotta tämä tilanne voidaan muuttaa, meidän kaikkien on tultava aktiiviseksi muutosvoimaksi.

 

Mitä tällä hetkellä tapahtuu?

Resepti muutoksen aikaansaamiseksi edellyttää, että 1) olemme valmiit leikkaamaan julkisia kuluja ja 2) olemme valmiit tulemaan taloustiedoiltamme ja – taidoiltamme kyvykkäämmiksi.

 

Valtion velka ei ole ydinongelma, vaan sen seuraukset, jotka vähättelevät sosiaalisia infrastruktuureja, jotka todellisuudessa ovat yhteiskunnan toiminnallinen perusta. Toimi lisää vapaaehtoistoimijoiden, palkkaa saamattomien taakkaa, erityisesti naisten työtä sosiaali- ja terveysalalla, sekä vähentää julkisen sektorin merkitystä palvelujen tarjoajana.

 

Palkat ovat nykyisellään liian korkeita ja siksi tuotteiden myynti on vaikeaa. Työntekijöiden oikeuksien leikkaaminen ja työttömyyden kulujen vähentäminen pistävät yhteiskunnan voimatasapainon uuteen järjestykseen. Valtio ei ole yritys, joka kilpailee toisten yritysten kanssa; kun valtio kilpailee, kaikki osapuolet kärsivät vahinkoa! Tosiasiassa tuotettujen tavaroiden kulutuksesta 80 % tapahtuu omassa maassa, ja siten kilpailu tarkoittaa sitä, että meillä itsellämme on vähemmän varaa ostaa omia tuotteitamme.

 

Kuka tekee talouspolitiikkaa?

Nuo kaksi em. argumenttia ovat olleet talouspolitiikan vallitsevat argumentit monia vuosia, ja onko mitään saavutettu? TÄMÄ EI OLE OIKEIN JA MEIDÄN TULEE VAATIA MUUTOSTA! Meidän tulee haastaa politiikantekijät ja muuttaa politiikan painopistettä. Valtiollisella päätöksenteolla on aina vain vähemmän painoarvoa Euroopan tasolla, ja päätöksiä tehdään suljettujen ovien takana tavallisen kansan ulottumattomissa.

 

Johtopäätökset

Investointien lisääminen sosiaaliseen sektoriin, hoivasektoriin lisää työllisyyttä! Investoimalla lasten hoitoon luodaan uusia työpaikkoja ja kasvatetaan uusia veronmaksajia. Mielekäs työ ja vähemmän eriarvoisuutta lisää enenevässä määrin ihmisten omaehtoisia osallistumismahdollisuuksia.

 

There is enough for everyone. Theological reflections on economy and poverty

 

Kaikille riittää, Teologisia ajatelmia taloudesta ja köyhyydestä oli aihe, jota käsittelivät yhdessä Michaela Moser ja Barbara Rauchwater.

 

Moser käsitteli Euroopan alueen köyhyyttä ja yhteisiä nimittäjiä. 80 miljoonaa ihmistä Euroopassa elää köyhyysrajan alapuolella (vastaa Saksan asukaslukua!). Tämä tarkoittaa lisääntyvää köyhyyden vähättelyä ja keskiluokan pienenemistä. Köyhyysriskiä kokee 48 %, vakavaa materiaalista puutetta 18,7 % ja erittäin merkittävää työn puutetta 13,7 % (Justine and Peter blog). EU:n alueella on ollut ns. köyhyysohjelmia vuodesta 1975 alkaen ja erilaisia strategioita on hyväksytty vuosien saatossa, mutta tulokset ovat olleet hyvin laihoja. Vuonna 2010 hyväksyttiin Eurooppa 2020 strategia, millä luvattiin vähentää köyhyysrajan alapuolella elävien henkilöiden määrä 20 %:lla.

 

Maailman väestön köyhimmällä puoliskolla on vähemmän kuin 3 % maailman varallisuudesta! Epätasa-arvoisuuden haitalliset vaikutukset koskettavat koko (ja kaikkia) yhteiskuntaa. Sillä on vaikutusta mm. elämänajan odotukseen, lapsikuolleisuuteen, rikollisuuteen, teini-ikäisten tyttöjen raskauksien määrään, lihavuuteen, mielenterveyden ongelmiin, alkoholin ja huumeiden levinneisyyteen, sosiaaliseen liikkuvuuteen ja yleiseen luottamukseen. Tasa-arvoisemmat yhteiskunnat ovat parempia kaikille ihmisille – MIKSI meillä EI OLE NIITÄ? Meidän tulee tiedostaa, että maailmanlaajuinen taistelu köyhyyttä ja eriarvoisuutta vastaan (eri puolilla) Euroopassa tulee olla yhtä ja samaa taistelua!

 

Rauchwarter teki yhteenvedon siitä, mitä kirkot ovat tähän mennessä tehneet vaihtoehtojen tarjoamisen saralla sekä tarkasteli Raamatun tekstejä taloudellisen kysymyksen asettelun pohjalta.

 

Kokousasioita

 

Kokous äänesti ja päätti lähettää vuoden 2014 yleiskokoukselle lopullista päätöstä varten ehdotuksen, jolla koordinaatiokomitean jäsenten määrää vähennettäisiin kahdeksasta seitsemään jäseneen. Jos ehdotus menee yleiskokouksessa läpi, se tarkoittaa käytännössä sitä, että kolmen presidentin lisäksi komiteaan valitaan vain neljä muuta jäsentä. Kun ajatellaan, että jäsenvaltioiden määrä kasvaa (on nyt 30), niin edustettavuus vähenee. Äänestyksessä Suomi pidättyi äänestämästä, sillä vaikka asia on taloudelliselta kannalta ymmärrettävä, asiaa ei ollut etukäteen mitenkään valmisteltu.

 

Kokouksessa tehtiin ryhmätöitä neljän asiakokonaisuuden pohjalta: 1) ekumeeninen jakaminen, 2) Charta Ecumenica, 3) Pop-up luostari ja 4) (Euroopan Foorumin) voimavarojen kehittäminen.

 

Ekumeeninen jakaminen on aihe, joka otettiin ohjelmaan vuoden 2010 Loccumin yleiskokouksen jälkeen, kun havaittiin, että kirkkojen ja uskontojen perustuntemus on jäsenistön keskuudessa aika hataralla pohjalla. Asiaa on viety eteenpäin ja huomioitu kansallisten koordinaattoreiden ym. kokoontumisissa kuluneina vuosina. Nyt saimme käsiteltäväksemme luonnosehdotuksen Foorumin omissa kokoontumisissa toteutettavista periaatteista aamu- ja iltahartauksien sekä yhteisten jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Työryhmä käsitteli luonnosehdotuksen ja teki siihen joitakin korjauksia ja selvennyksiä. Katson, että nyt yhteisesti hyväksytyltä pohjalta on ekumeenista jakamista hyvä jatkaa tulevina vuosina. Korjattua ohjeistusta voimme käyttää ja myös jakaa tarpeen mukaan, mutta teksti ei vielä valitettavasti ole käytössämme. Liitän sen tähän raporttiin myöhemmin.

 

Itävallan kansallisen foorumin naiset käsittelivät omassa keskuudessaan 10 vuotta sitten kirkkojen hyväksymää ja selvittivät, kuinka sen suositukset ovat tulleet käytäntöihin. He löysivät tunnettuja nuoria teologeja, jotka halusivat antaa oman käsityksensä asiasta kirjallisessa muodossa. Näin syntyi saksankielinen kirja Charta Ecumenica – Eilen, Tänään ja Huomenna. Meillä oli kokouksessa käytettävissä lyhyt englanninkielinen yhteenveto kyseisistä kirjan artikkeleista. Itävallan Foorumi kannustaa muiden maiden ekumeenisia naisryhmiä ottamaan alkuperäisen dokumentin haltuunsa ja selvittävän sitä, kuinka ja missä määrin siinä mainittu sitoutuminen on toteutunut. He haluaisivat saada mahdolliset kirjalliset kommentit ko. asiaan osoitteeseen

 

Pop-up luostari (Pop-Up Monastery) onLoccumin yleiskokouksessa hyväksytyn nuorten naisten strategian pohjalta nuorten itsensä ideoima ja suunnittelema yhteistoiminta projekti, joka toteutetaan vuonna 2015 Saksassa, ilmeisesti Hannoverin lähellä sijaitsevassa Stadklosterissa. Ajatuksena on, että Pop-up luostarissa toteutuu kolme viikon mittaista ryhmää, jotka toimivat tilan antaman luostarin suojissa. Osanottajilla on mahdollisuus kehittää omaa ohjelmaa ja toimia yhteistyössä paikallisyhteisön kanssa. Ryhmille ei ole määritelty ikärajoja, koska toivomuksena on saada mahdollisimman hyvä sukupolvien jakauma, oppimista yli kaikkien rajojen sekä aitoa ekumeenista jakamista. Luostariprojektista on tarkoitus tehdä filmi, jota aletaan toteuttaa jo Tinoksen yleiskokouksessa kesällä 2014. Filmin on luvannut kustantaa Britannian Metodistinen Kirkko. Kaikkia kiinnostuneita filmintekijöitä pyydetään hakemaan projektin toteuttajiksi; edellytyksenä on se, että tekijä voi olla mukana Kreikan yleiskokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa Euroopan Foorumin hallituksen jäsen Carla.

 

Voimavarojen kehittäminen jatkunee keskusteluissa ja toiminnassa koko Euroopan alueella. On tarpeen käsitellä tämän hetkistä tilannetta: missä olemme onnistuneet, mitä meidän tulee muuttaa? Naisten elämänympäristö, myös kirkoissa, on läpikäymässä suuria muutoksia eri puolilla Eurooppaa, ja tämä vaikuttaa myös Foorumin työhön. Mitkä ovat tulevaisuuden toiveemme, mitä haluamme tavoitella ja mihin käyttää voimavarojamme?

 

Mitkä ovat ne voimavarat, mitä saamme erilaisista johtajista, kasvavasta tieto-taidosta, kehittyvästä viestinnästä sekä käytettävissä olevista rahallisista resursseista? ja vielä lopuksi, minkälaisilla organisatorisilla järjestelmillä pystymme parhaiten saavuttamaan sen, mihin pyrimme?

 

Yhteydet EFECW ja CEC & WCC

 

Euroopan Kirkkojen Konferenssin (CEC) uudistetun ja hyväksytyn sääntömuutoksen myötä EFECW:n, samoin kuin muidenkin ns. kansalaisjärjestöjen, suhde CEC:iin on hyvin epäselvä. Olemme tulevaisuuden suhteen asiassa odottavalla kannalla. Kokouksemme kuitenkin totesi surullisena ja pahoitellen, että naisia ja lapsia koskeva kysymysten asettelu on nyt poissa CEC:n agendalta. CEC:n päätöksessä todetaan vain yleisesti, että reilu sukupuolten, iän, uskonto -  ja etnisten ryhmien edustus tulee turvata.

 

Kokouksemme lähetti viestin Kirkkojen Maailmanneuvoston Busanin yleiskokouksen edelle pidettävään naisten esi-konferenssiin. Totesimme, että olemme Wienissä käsitelleet Euroopan eri maiden taloudellista tilannetta. Tutkimme sitä, kuinka taloudellisia järjestelmiä voitaisiin muuttaa paremmiksi ja kaikille oikeudenmukaisemmiksi. Ekumeenisina naisina tunnistamme tarpeen jatkuvaan ekumeeniseen keskusteluun ja siihen, että yhdessä sitoudumme työskentelemään syvemmän yhtenäisyyden sekä uusien yhteisten työtapojen löytämiseksi paremman tulevaisuuden puolesta.

 

Seuraava Euroopan Foorumin yleiskokous pidetään Kreikassa, Tinoksen saarella, 4.-10.8.2014. Matkaan pitää varata vähintään kaksi päivää suuntaansa. Lennot ovat mahdollisia joko Ateenaan tai Mykonoksen saarelle ja jatko tapahtuu yhdellä tai kahdella laivalla. Stuerttihakemuksia on lähetetty 18, joista kymmenen valitaan. Valintaa ei vielä ole tehty. Suomesta on yksi hakemus. Yleiskokousedustajiksi toivotaan kaikista maista eri-ikäisiä osallistujia. Osallistujamäärä ja kustannukset eivät vielä ole täysin selvät.

 

Itämeren maiden osallistujat pitivät oman kokouksensa, jossa käsiteltiin kesän 2013 Lundin seminaaria sekä suunniteltiin seuraavaa seminaaria. Se toivotaan voitavan järjestää Suomessa ja päivämääriksi ehdotettiin 3.-7.6.2015. Välitin ryhmälle Suomen tekemän periaatteellisen myönteisen kannan, mutta lupasin palata asiaan 4.12.2013 pidetyn Naisjaoston kokouksen jälkeen.

 

Outi Piiroinen-Backman

 

Tutustu kokouksen esitelmiin alla olevista liitteistä ja klikkaamalla

 

Lets rock the economy, Klatzer.pdfPop up monastery 2015.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.