SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Osallistuminen ja vastuu, EFECW:n 2010 yleiskokouksen antia

 

Euroopan kristittyjen naisten  ekumeeninen  foorumin  8. yleiskokous pidettiin 23.-29.8.2010 Loccumissa Saksassa. Outi Piiroinen-Backman osallistui kokoukseen ja kertoo kokemuksistaan.

 

1. Yleistä

Osallistuin yleiskokoukseen sekä Suomen yhteyshenkilönä :n antamalla mandaatilla sekä Suomen virallisena edustajana Ekumeenisen Neuvoston Naisjaoston sekä Suomen Forumin tekemän päätöksen perusteella. Lisäkseni Suomen edustajina olivat Eija Kemppi (ke-la, /luterilainen kirkko), Leena Kangas (roomalaiskatolinen kirkko) ja Anne Lagersted (luterilainen kirkko, erovuoroinen työvaliokunnan jäsen). He kolme ovat Suomen Forumin hallituksen jäseniä ja kaikki me neljä myös Ekumeenisen Neuvoston Naisjaoston jäseniä.

 

Virallisen loppuraportin mukaisesti Yleiskokoukseen osallistui 166 naista kaikkiaan 27 maasta. Euroopan ulkopuolelta kokoukseen osallistui vain Pienimmän Lantin Yhteisön pääsihteeri Corazon Reyes Filippiineiltä. Yleiskokouksen yleiseen ilmeeseen vaikutti merkittävästi huolella hakemusten perusteella valikoidut yhdeksän nuorta kokousavustajaa, jotka omien mahdollisuuksiensa puitteissa osallistuivat aktiivisesti kokoustyöskentelyyn ja ottivat nuorille annetun haasteen vastaan.

 

Yleiskokouksen osallistujat esittivät lämpimät kiitokset kokouksen isäntäorganisaatiolle Saksan Forumille erittäin sujuvasti hoidetuista kokousjärjestelyistä ja heidän rinnallaan yhteistyötä tehneelle Loccumin Evankeliselle Akatemialle, joka tarjosi hyvät kokous- ja majoitustilat sekä sisällöllistä yhteistyötä henkilöresurssien kautta. Kokouspaikkamme Loccumin Instituutti käsittää Evankelisen Akatemian lisäksi Hannoverin aluekirkon (Landeskirchen) Evankelisluterilaisen Pastoraaliopiston sekä Uskontopedagogisen Instituutin. Paikka on avoinna myös ei-kirkollisille tapahtumille ja sen majoituskapasiteetti on 107 yhden hengen ja 28 kahden hengen huonetta.

 

2. Ohjelmasta

Kokouksen työpäivät olivat hyvin pitkiä ja intensiivisiä. Aamuhartaus klo 8 aloitti jokaisen päivän ja viimeiset epävirallisemmat keskustelut päättyivät yleensä vasta lähempänä puolta yötä. Päivät oli kuitenkin jaksotettu erilaisilla ohjelmaosuuksilla, jolloin sisällöllisesti ne eivät tuntuneet raskailta. Pääkielenä käytettiin englantia ja melkein yhtä vahvasti saksaa, mutta ranska oli jo selvästi vähemmistökielen asemassa, vaikka kaikki yleiskeskustelut tulkattiin simultaanisti kaikille kolmelle kielelle. Kokouksessa kulki rinnakkain Forumin kahdeksannen yleiskokouksen viralliset asiat sekä yleiskokouksen teeman mukainen työskentely.

 

2.1. Aamuhartaudet

Aamuhartaudet olivat eri ryhmien valmistelemat. Ensimmäisen aamun hartaudesta vastasi isäntämaan Saksan edustajat. Toisena aamuna vastuussa olivat ruotsalaiset delegaatit. Kolmantena aamuna Pienimmän Lantin Yhteisön pääsihteeri ja Euroopan alueen entinen ja nykyinen edustaja esittivät hartaudessa globaalin ulottuvuuden yhteisen rukouksen avulla. Neljäntenä aamuna Egeria-Pyhiinvaellusryhmän edustajat innoittivat 400-luvulla Euroopan alueella pyhiinvaelluksella kulkeneen Egerian  hengessä jakamaan jokapäiväistä elämän leipää. Viimeisenä aamuna jälleen valmisteluryhmän jäsen vastasi siitä, että kotiinlähtijöiden kotimatka tuli siunatuksi. Tämä viimeinen sisaruspiiri oli kuin elokuva; alttaripöydän ympäri muodostunut piiri laajeni koko ajan uusien naisten liittyessä rinkiin, mutta missään vaiheessa ei tullut sitä tunnetta, että ympyrä oli jo sulkeutunut tai että siinä ei olisi ollut paikkaa jokaiselle tulijalle. Symbolisesti hyvin vaikuttava yhteinen piiri, jossa siunaus ja kiitollisuus täyttivät mielen ja joka antoi uusia voimia ajatella tulevaisuutta.

 

2.2. Esitelmät

European Women´s Lobby/-järjestön presidentti Brigitta Triems (Bryssel/Berlin) piti esitelmän siitä, kuinka Euroopan Unioni on ottanut esille naiskysymyksiä ja naisten elämään liittyviä aiheita politiikassaan. Sukupuolten tasa-arvo ja samapalkkaisuus työelämässä ovat asioita, joissa on jo saavutettu edistystä, mutta silti on olemassa pelko, että talousvaikeuksien keskellä tämä asia jää yhteiskunnassa esiintyvien taloudellisten vaikutusten jalkoihin. Miesten ja naisten välinen tasa-arvo ei ole luksusasia, johon on varaa vain hyvinä aikoina, vaan oikeutettu ihmisoikeus ja siten laillinen ja moraalinen vaatimus. Juuri tämä lainsäädäntöön vaikuttaminen on Eurooppalaisen Nais-Lobbyn olemassaolon päätarkoitus.

 

Tri Ina Praetorius (Sveitsi) piti esitelmän aiheesta ”The Economics of Nativity. Thinking of the World as a Household”. Tämä ihmisten perustarpeista lähtevään käsitykseen taloudenpidosta esille otettu käsite aiheutti suurta ihastusta ja avasi monia uusia ajattelukuvioita erityisesti tällä hetkellä maailmassa huomiota herättäneen ns. downshifting eli yksinkertaisempaan elämäntyyliin pyrkimistavoitteen myötä. Jos ajatellaan ”ekonomian” alkuperäisen merkityksen olevan ”kotitalouksien laki tai – opetusta”, niin tänäänkin yleisesti hyväksytty ajatus on ennen kaikkea se, kuinka vastata ihmisten olemassa oleviin tarpeisiin.  Kuitenkin ekonomia on muutettu markkinoiden teoriaksi, jolloin kaikki sekundaarinen on tullut vallitsevaksi, ja ihmisten perustarpeet, kaikki se mikä on elämälle tarpeellista, on työnnetty marginaaliin tai jopa poistettu. Tyytyväisyys ns. todellisista tarpeista on – jo antiikin aikana – määritelty matalapalkkatyöksi, tai orjatyöksi tai naisten työksi. Tarvitsemme uudelleenmäärittelyä talouden teorialle ja käytännöille, jotka kohdistavat uudelleen tyytyväisyyden todellisten tarpeiden tyydyttämisestä. Tässä auttaa oman syntymän ajatteleminen. Mitä tarpeita minulla oli vastasyntyneenä? Kuka toteutti toiveeni silloin? Kuka juuri nyt toteuttaa todelliset tarpeeni elämässäni? 

 

Tri Marina Shishova (Venäjä) piti esitelmän aiheesta ”Participation and Responsibility – On the Way of Justice there is life”, (Osallistuminen ja Vastuu). Kansalaisaktiivisuutemme määräytyy vastuuntuntomme mukaisesti. Kristitylle naiselle tämä tunne on perustavanlaatuinen, kun huomioidaan hänen suhteensa Jumalaan. Kristitylle naiselle elämä ei ole mitään muuta kuin hänen dialoginsa Jumala kanssa, missä Kristuksen ruumiillistuminen on keskeistä. Jumalan ja ihmisen välinen monimutkainen yhteys tuli huippuunsa, kun Jumala sanoi ”kyllä” ihmiskunnalle, ikuisiksi ajoiksi. Kristus on se ”kyllä”, mutta myöskin ”ei”, jolla Jumala kielsi maallisen elämän sen kaikissa muodoissa. Kristityn ihmisen elämä on aina vastuullista. Sitä eletään vapaana vastauksena Kristuksen elämään ja siihen ”kyllä” ja ”ei” dimensioon, mitä Hän sanoi tästä maailmasta. Tämä vastaus sisältää vastuumme päivittäisiin haasteisiin, joita todellisuutemme tarjoaa meille täällä ja nyt. Jotta vastauksemme ympärillämme tapahtuvaan olisi riittävä, osallistumisemme vastuullinen, meidän tulee pystyä valitsemaan oikein hyvin monista vaihtoehdoista. Kykymme tehdä valintoja riippuu kyvystämme pitää muiden ihmisten hyöty oman etumme yläpuolella, mikä on juuri sitä, mitä ortodoksisen kirkon perinteessä kutsutaan nöyryydeksi. Mitä vähemmän huomioimme itseämme, sitä tehokkaampaa on osallistumisemme. Kristillinen elämä Kristuksen seuraamisessa tarkoittaa aina ”olla olemassa muita varten”! Tämä tarkoittaa kykyä vastaanottaa muiden ihmisten tuskaa, mutta ei yhtään vähemmässä määrin myös kykyä jakaa heidän ilojaan ja voittojaan elämässä, siis ihmisten ja koko yhteiskunnan elämää kohtaan osoitettua empatiaa ja osallistumista. 

 

2.3. Työryhmiä

eri ajankohtaisista aiheista oli kolmetoista. Työryhmät työskentelivät yhden iltapäivän ajan ja niistä tuli lukuisia ehdotuksia tulevien vuosien toimintaa ajatellen. Mm. teologinen neuvotteluryhmä päätettiin perustaa uudelleen, koska siihen nyt talouden vakautumisen myötä on mahdollisuus.  Temaattisia työpajoja, joiden ajatuksena oli ottaa Raamattututkimuksen kohteena olleen psalmin 23 teksti esille eri taiteen keinoin, oli yhden iltapäivän aikana yhteensä seitsemän. Musiikkiryhmän työskentelyn pohjalta jatkettiin laulamista kaikkien jäljellä olevien yleiskokousten alussa tai lopussa. 

 

3. Yleiskokouksen tekemiä päätöksiä

Puheenjohtajiston kertomus kuluneelta kaudelta hyväksyttiin kokouksen viimeisenä päivänä, kun siihen oli tehty ensimmäisessä käsittelyssä pyydetyt muutokset.

 

Talouskertomus, joka painotti erittäin suurien taloudellisten vaikeuksien nyt olevan ohi, koska merkittävät muutokset ovat helpottaneet talouden vakauttamista. Suurin muutos kuluneelta kaudelta oli se, että Brysselissä ollut toimisto suljettiin ja Euroopan aluesihteerin toimi lakkautettiin. Vuoden 2009 aikana pidetyt tapahtumat olivat budjetoituja edullisemmat eikä tappiota niiltä osin syntynyt. Forum on saanut Englannista merkittävän 200 000 euron testamenttilahjoituksen käytettäväksi kymmenen vuoden aikana. Kaikki em vaikutti siihen, että vuoden 2009 tase oli positiivinen € 1 122,74 ja että Forumin vakavaraisuus on tällä hetkellä hyvä ja turvallinen tulevien vuosien toimintaa ajatellen. 

 

Forumin työvaliokuntaan (coordinating committee) valittiin seuraavat viisi jäsentä:

Nata Hovorkova, s. 1961, Baptisti,  Slovakia; valittiin toiseksi kaudeksi

Kristiina Ivanauskiene, s. 1948, Luterilainen, Liettua

Gabriele Kienesberger, s. 1961, Roomalaiskatolinen, Itävalta

Maria Koutatzi, s. 1969, Roomalaiskatolinen, Kreikka/Malta

Carla Maurer, s. 1980, Reformoitu, Sveitsi

 

Puheenjohtajistoon tulivat valituiksi seuraavat kolme henkilöä:

Annika Damirijan, s. 1965, Baptisti, Ruotsi

Martina Henrichs, s. 1955, Roomalaiskatolinen, Hollanti; valittiin toiseksi kaudeksi

Vasiliki Mavroska, s. 1973, Ortodoksi, Kreikka

 

Päätösasiakirja hyväksyttiin kokouksen viimeisnä asiakirjana ja se on korjatussa muodossaan mahdollista kopioida/lukea järjestön kotisivuilta, www.efecw.net.

 

4. Oheisohjelmaa

Kokouspäivien aikana oli osallistujille järjestetty mahdollisuus osallistua Akatemian naapurissa olevaan sikstiiniläisluostariin, joka perustettiin vuonna 1163 ja on toiminut uskonpuhdistuksen jälkeen evankelisluterilaisen kirkon tapaamispaikkana ja koulutuslaitoksena. Luostarin kirkossa toimitetaan säännöllisesti jumalanpalveluksia iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Saksalaiset isäntämme järjestivät tiistai-iltana musiikki-, runo- ja kukkaispainotteisen kulttuuri-illan, joka varmasti antoi monille uusia ajatuksia ja inspiraatiota. Tässä tilaisuudessa julkistettiin myös Saksan ja sitä sivuten myös Euroopan Kristillisten Naisten Ekumeenisen Forumin historiateos ”Ökumene weiblich. Frauen überschreiten Grenzen. Ökumenisches Forum Christlicher Frauen in Europa”.

 

Perjantai-iltana oli Basaari-tapahtuma, jossa eri mailla ja järjestöillä oli mahdollisuus myydä kotimaansa ja siihen liittyviä tuotteita Pienimmän Lantin Yhteisön ja Ruth Ebting Säätiön hyväksi. Tämä tilaisuus antoi erittäin mukavan ja luontevan tavan tutustua sekä uusiin maihin että heidän edustajiinsa kokouksessa. Kumpikin hyväntekeväisyyskohde sai suhteellisen hyvän avustuksen.

 

Lauantaina oli lyhyt retki Hannoveriin, missä osa ryhmästä tutustui oppaiden johdolla pienissä ryhmissä kävellen kaupungin keskustan nähtävyyksiin ja osa ryhmästä kaupungin tarjoamiin ostosmahdollisuuksin. Tutustumisretken jälkeen pidettiin Reformoidussa kirkossa kokouksen päätösjumalanpalvelus, jossa saarnasi pastori Antje Heider-Rottwilm Hampurista. Ala-saksin Kirkkojen Neuvosto tarjosi vastaanoton kirkon tiloissa. Neuvoston edustajat kertoivat omista ajankohtaisista toimintamuodoistaan ja saivat kuulla niistä asioista, joita me viikon aikana olimme kokouksessamme käsitelleet. 

 

Nuoret kokousavustajat olivat järjestäneet yllättävän ohjelmanumeron läksiäisiltaan kokoamalla valokuvaesityksen viikon tapahtumista Nata Hovorkovan avustuksella. Nata oli koko kokouksen ajan erittäin ahkera valokuvaaja (on hänen harrastuksensa!), joka omasta puolestaan myös teki kuvakollaasin viikon työstä; hän nimitti tekemäänsä kokonaisuutta ”kalastamiseksi”. Tällä hän tarkoitti sitä, että ihmisiä ja tapahtumia kuvatessaan hän pyrkii pääsemään kussakin kuvaushetkessä lähelle kuvattavaansa ja vangitsemaan kyseisen yksittäisen henkilön tai ryhmän tapahtumahetkisen tunnelman mahdollisimman tarkasti. Yli tuhannen kuvan kokoelman lajitteluun tarvitaan vähän aikaa, mutta kun se on tehty, EFECW:n nettisivuilta on katsottavissa runsaasti kuvia kokouksestamme!

 

Kiitos Natalle ja kiitos kaikille kokouksessa läsnä olleille! 

 

Raporttini lopuksi esitän vilpittömät kiitokseni kaikille niille tahoille, jotka ovat sekä taloudellisen että henkisen tuen avulla tehneet osallistumiseni tähän kokoukseen mahdolliseksi!

 

Tuusulassa 4.pnä syyskuuta, 2010

Outi Piiroinen-BackmanSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.