SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuoja / Dataskydd

Tietosuojakäytäntömme

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on sitoutunut käsittelemään hallussaan olevia henkilötietoja vastuullisesti. Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista varten, jäsenkirkkojamme, tarkkailijakirkkojamme ja kumppanuusjärjestöjämme palvellaksemme ja tehdäksemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto ylläpitää henkilötietorekistereitä jäsenkirkkojensa, tarkkailijakirkkojensa ja kumppanuusjärjestöjen edustajista, jaostoihinsa nimetyistä edustajista ja työryhmiensä jäsenistä. Henkilötiedot julkaistaan soveltuvin osin SEN:n verkkosivustolla ja SEN:n painetuissa julkaisuissa. Käytämme tietoja yhteydenpitoon edustajien ja sidosryhmiemme kanssa. Käsittelemme henkilötietoja myös järjestäessämme kokouksia, seminaareja ja muita tapahtumia.

 
Rekisteröidyillä on oikeus:

  •  Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta .

 

Yhteyshenkilö

Kysymykset tietosuojastakäytännöistä SEN:ssa ja omista tiedoistaan henkilötietorekistereissämme voi osoittaa viestintä- ja toimintakoordinaattorille kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen

 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystämme on rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissamme:
  •  

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.