SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuojaseloste Ekumenian ystävät -tietopaketin tilaajarekisteristä

Rekisterinpitäjä

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)
Eteläranta 8
PL  210
00131 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Viestintä- ja toimintakoordinaattori

+358 40 637 1244

Rekisterin nimi

Ekumenian ystävät -tietopaketin tilaajarekisteri.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteydenpitoon Ekumenian ystävät-tietopaketin tilaajien kanssa.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ( EU-tietosuoja-asetus artika 6 kohta 1 a).

 

Rekisterien henkilöryhmät ja tietosisältö

Nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite).

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö tilaa tietopakettia.

 

Tietolähteet

Henkilötiedot liitetään rekisteriin tilaajan ilmoittaessa yhteystietonsa ja  maksaessa tilausmaksun.

 

Tietojen luovutukset

Yhteystietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  • Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Tietojen poistaminen voi johtaa siihen, ettei edustustehtävää voi hoitaa.
  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  •  Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta:

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.