SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuojaseloste SEN:n jaostojen jäsenrekisteristä

Rekisterinpitäjä

Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Eteläranta 8
PL  210
00131 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Viestintä- ja toimintakoordinaattori

+358 40 637 1244

Rekisterin nimi

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostojen jäsenrekisteri.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaoston jäsenien keskinäiseen yhteydenpitoon, jaostojen väliseen yhteydenpitoon ja SEN:n toimiston työntekijöiden yhteydenpitoon jaostolaisten kanssa.

SEN:ssa toimii seitsemän jaostoa, joihin Neuvoston jäsenkirkoilla, tarkkailijakirkoilla ja kumppanuusjärjestöillä on mahdollisuus nimetä edustajansa:

• Kasvatusasioiden jaosto

• Nuorisojaosto

• Paikallisekumenian jaosto

• Sektionen för finlandssvensk ekumenik

• Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto

• Yhdenvertaisuusjaosto

• Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto

 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ( EU-tietosuojaasetus artika 6 kohta 1 a).


Rekisterien henkilöryhmät ja tietosisältö

Taustataho (jäsenkirkko, tarkkailijakirkko tai kumppanuusjärjestö), nimi, koulutus/ammattinimike ja yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite).

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään henkilön edustustehtävän ajan.

 

Tietolähteet

Henkilötiedot liitetään rekisteriin jäsenkirkkojen, tarkkailijakirkkojen  ja kumppanuusjärjestöjen nimetessä edustajansa jaostoon heidän omalla suostumuksellaan.

 

 

Tietojen luovutukset

Jaostolaisten yhteystietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle. Jaostolaisten nimet, koulutus/ammattinimike ja taustataho julkaistaan SEN:n verkkosivustolla ja painetussa toimintakertomuksessa.

Tietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:
  • Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Tietojen poistaminen voi johtaa siihen, ettei edustustehtävää voi hoitaa.

  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  •  Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700,

 



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.