SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuojaseloste SEN:n rekrytointirekisteristä

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Eteläranta 8
PL  210
00131 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Viestintä- ja toimintakoordinaattori

+358 40 637 1244

Rekisterin nimi

Suomen Ekumeenisen Neuvoston rekrytointirekisteri.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kerää henkilötietoja rekrytoidessaan henkilökuntaa.  

Hakijan henkilötietojen käsittely perustuu hakijan suostumukseen (EU-tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 a.).

Rekisterien henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan  työnhaun kannalta oleellisia henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat:

- Yhteystiedot

- CV

- Hakemus

- Suositukset

- Soveltuvuusarviointi

 

Henkilötietojen säilytys ja säilytysaika

Hakijoiden henkilötietoja käsittelevät SEN:n toimiston henkilökunta, mahdollinen rekrytointiasiantuntija ja hallitus. Pääsihterin tehtävään hakevien tietoja käsittelevät myös yleiskokousedustajat, sillä yleiskokous valitsee SEN:n sääntöjen mukaan pääsihteerin. Tietoja vastaanotetaan ja säilytetään sähköisesti salasanoin suojattuna.

Hakijoiden henkilötietoja säilytetään rekrytoimisprosessin ajan. Kun rekrytoimisprosessi on päättynyt, poistetaan hakijoiden tiedot tietoturvallisesti.

 

Tietolähteet

Henkilötiedot liitetään rekisteriin henkilön hakiessa avointa työpaikkaa. Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään ja mahdollisilta suosittelijoilta.

 

Tietojen luovutukset

Työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700,

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.