SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuojaseloste SEN:n tapahtumien osallistujarekisteristä

Rekisterinpitäjä

Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Eteläranta 8
PL  210
00131 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Viestintä- ja toimintakoordinaattori

+358 40 637 1244

Rekisterin nimi

Suomen Ekumeenisen Neuvoston tapahtumien osallistujarekisteri.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjestää vuosittaisia  sääntömääräisiä yleiskokouksia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, kokouksia, koulutuksia ja muita tapahtumia. Henkilötietoja käytetään tapahtumajärjestelyissä ja yhteydenpidossa osallistujien kanssa ennen tapahtumaa ja sen jälkeen.  

Henkilötietojen käsittely perustuu osallistujan suostumukseen (EU-tietosuoja-asetus artika 6 kohta 1 a.).

 

Rekisterien henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteri sisältää tapahtumakohtaisesti ilmoittautujan:

-       nimi

-        yhteystiedot (sähköposti, osoite)

 

-       allergia- ja erityisruokavaliotiedot

-       Taustataho

-       Ammattinimike, koulutus

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään tapahtumailmoittautumisesta lähtien ja korkeintaan kuukausi tapahtuman jälkeen. Jos kyseessä on maksullinen tapahtuma, tiedot säilytetään kunnes osallistumismaksun on maksettu ja hävitetään sen jälkeen.

 

Tietolähteet

Henkilötiedot liitetään rekisteriin henkilön ilmoittautuessa tapahtumaan. Ilmoittautuminen voi tapahtua sähköpostitse, puhelimitse tai SEN:n verkkosivuston kautta ilmoittautumislomakkeen täyttämällä.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan jakaa tapahtuman järjestelyissä mukana oleville tarpeen mukaan (esim. allergiatiedot pitopalvelulle). Tietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700,

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.