SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuojaseloste SEN:n valokuvarekisteristä

Rekisterinpitäjä

Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Eteläranta 8
PL  210
00131 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Viestintä- ja toimintakoordinaattori

+358 40 637 1244

Rekisterin nimi

Suomen Ekumeenisen Neuvoston valokuvarekisteri.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Suomen Ekumeeninen Neuvosto valokuvaa järjestämissään kokouksissa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kuvia käytetään SEN:n viestinnässä: verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja painotuotteissa.

Valokuvaaminen perustuu suostumukseen (EU-tietosuoja-asetus artikla 6 kohta 1 a.).

 


Rekisterien henkilöryhmät ja tietosisältö

Valokuvat.

 

Henkilötietojen käsittely ja säilytysaika

Valokuvia käsittelevät SEN:n toimiston henkilökunta, hallitus, valokuvaavat jäsenet ja SEN:n palkkaamat taittajat. Julkaisemattomia valokuvia käsitellään ja säilytetään sähköisesti salasanoin suojattuna. Kuvia säilytetään pysyvästi.

 

Tietojen luovutukset

Valokuvia ei luovuteta organisaation ulkopuolelle ilman lupaa. Kuvia voidaan julkaista SEN:n verkkosivustolla, sosiaalisen median kanavissa ja painetuissa materiaaleissa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään esittäviin valokuviin sekä oikeus pyytää kyseisten kuvien poistamista.

 

  • Pyytää SEN:lta häntä itseään esittävien valokuvien käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700,

 

 



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.