SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuojaseloste SEN:n edustajistorekisteristä

Rekisterinpitäjä

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)
Eteläranta 8
PL  210
00131 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Viestintä- ja toimintakoordinaattori

+358 40 637 1244

Rekisterin nimi

Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajistorekisteri.

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteydenpitoon jäsenkirkkojensa, tarkkailijakirkkojensa ja kumppanuusjärjestöjensä edustajien kanssa. Edustajia ovat SEN:n hallituksen jäsenet ja varajäset, yleiskokousedustajat ja työryhmien jäsenet. Edustajille lähetetään kokouskutsuja, tietoa SEN:n toiminnasta ja tapahtumakutsuja.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (EU-tietosuoja-asetus artika 6 kohta 1 a.).

 

Rekisterien henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisterissä ovat jäsenkirkkojen, tarkkailijakirkkojen ja kumppanuusjärjestöjen nimeämien  edustajien:

·         Nimi

·         Taustataho (jäsenkirkko, tarkkailijakirkko tai kumppanuusjärjestö)

·         Koulutus/ammattinimike

·         Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite).

 

Henkilötietojen säilytysaika

Edustajistorekisterin tietoja säilytetään henkilön edustustehtävän ajan. Edustajien nimi, koulutus/ammattinimike ja taustataho julkaistaan SEN:n verkkosivustolla ja arkistoidaan SEN:n painetussa toimintakertomuksessa.

 

Tietolähteet

Henkilötiedot liitetään rekisteriin jäsenkirkkojen, tarkkailijakirkkojen ja kumppanuusjärjestöjen nimetessä edustajansa. Edustajat ilmoittavat itse mahdolliset yhteystietojensa muutokset  SEN:n toimistolle.

 

Tietojen luovutukset

Edustajien yhteystietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle ilman heidän suostumustaan. Edustajien nimet, koulutus/ammattinimike ja taustataho julkaistaan SEN:n verkkosivustolla.

Tietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus


  •  Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Tietojen poistaminen voi johtaa siihen, ettei edustustehtävää voi hoitaa.

  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700,

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.