SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuojaseloste Vastuuviikon kyselyn vastauksista

Rekisterinpitäjä

Suomen Ekumeeninen Neuvosto
Eteläranta 8
PL  210
00131 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Viestintä- ja toimintakoordinaattori

+358 40 637 1244

 

Rekisterin nimi

Suomen Ekumeenisen Neuvoston kampanjan Ekumeenisen Vastuuviikon kyselyn vastaajat

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Suomen Ekumeeninen Neuvoston ihmisoikeuskampanja Ekumeeninen vastuuviikko kerää tietoa siitä, miten viikkoa vietetään seurakunnissa ja järjestöissä. Vastausten perusteella uudistetaan kampanjaa ja voidaan olla yhteydessä vastaajiin lisätietoja varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ( EU-tietosuoja-asetus artika 6 kohta 1 a).

 

Rekisterien henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteri sisältää tapahtumakohtaisesti ilmoittautujan:

- nimi

- sähköpostiosite

- puhelinnumero

- taustataho

- ammattinimike

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vuoden 2022 loppuun.

 

Tietolähteet

Henkilötiedot liitetään rekisteriin henkilön antaessa henkilötietonsa kyselyyn vastatessaan. Tämä on vaapaaehtoista.

 

Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan jakaa SEN:n toimiston työntekijöiden kesken. Tietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

 

  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

 

 

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.