SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tietosuojaseloste Vastuuviikon lähettiläsrekisteristä

 

Rekisterinpitäjä

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)
Eteläranta 8
PL  210
00131 Helsinki

 

Yhteyshenkilö

Vastuuviikon koordinaattori

+358 40 734 7354

Rekisterin nimi

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Vastuuviikon lähettiläsrekisteri

 

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteydenpitoon Ekumeenisen vastuuviikon lähettiläiden ja Ekumeenisella vastuuviikolla esillä olevien henkilöiden kanssa. Lähettiläille ja Vastuuviikon esillä pitämille henkilöille lähetetään kokous-, koulutus- ja vierailukutsuja, tietoa Vastuuviikon toiminnasta ja tapahtumakutsuja.

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen (EU-tietosuoja-asetus artika 6 kohta 1 a.).

 

Rekisterien henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisterissä ovat Ekumeenisen vastuuviikon lähettiläiden ja kampanjassa esillä olevien henkilöiden:

-       Nimi

-       Taustataho (jäsenkirkko, tarkkailijakirkko tai kumppanuusjärjestö)

-       Koulutus/ammattinimike/muu titteli

-       Ihmisoikeusasiantuntemuksen osa-alue

-       Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite).

-       Muuta tietoa (kielitaito, ruokavalio, henkilön ilmoittama tarpeellinen taustatieto, erityistarpeet tai -toiveet mukanaololle)

 

Henkilötietojen säilytysaika

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Vastuuviikon lähettiläsrekisterin tietoja säilytetään henkilön luottamustehtävän ajan. Henkilöiden itse kirjoittamia artikkeleita/kertomuksia, heidän haastatteluita tai heidän tekemiään tai heidän kanssaan tehtyjä digitarinoita julkaistaan Vastuuviikon verkkosivustolla, sosiaalisessa mediassa ja arkistoidaan SEN:n tiedostoihin.

 

Tietolähteet

Henkilötiedot liitetään rekisteriin jäsenkirkkojen, tarkkailijakirkkojen, kumppanuusjärjestöjen tai yhteistyötahojen suositeltua tiettyä henkilöä lähettilääksi tai kampanjan henkilöksi. Suosituksen jälkeen henkilöön ollaan yhteydessä mukanaolon varmistamiseksi. Jos henkilö ei halua olla kampanjassa mukana, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä. Mukanaolo on vapaaehtoista. Henkilöt ilmoittavat itse mahdolliset yhteystietojensa muutokset SEN:n toimistolle.

 

Tietojen luovutukset

Henkilöiden yhteystietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle ilman heidän suostumustaan, eikä heidän yhteystietojaan julkaista missään. Vastuuviikon verkkosivujen materiaalissa henkilöt itse päättävät, millä nimellä ja tiedoilla esiintyvät.

 

Tietoja ei luovuteta EU:n alueen ulkopuolelle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus:

 

  •  Pyytää SEN:lta pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Tietojen poistaminen voi johtaa siihen, ettei luottamustehtävää voi hoitaa.
  • Pyytää SEN:lta häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, hänellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700,Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.