SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskontolukutaitokoulutus tarjoaa työkaluja toimittajien työhön marraskuussa

Uskonto konflikteissa, naisten oikeudet ja hijab-kiistat, eläinten hyvinvointilaki ja uskontojen mukaiset ruokavaliot, avioliittokysymykset ja kirkot.  Muun muassa näitä ja lukuisia muita uskontoon liittyviä kysymyksiä ja tilanteita joutuvat toimittajat työssään tulkitsemaan ja tiivistämään niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä uutisvirrassa. Tukea ja työkaluja tähän työhön tarjoaa toimittajille suunnattu kolmen iltapäivän koulutussarja uskontolukutaidosta marraskuussa 2023. Koulutus toteutetaan hybriditapahtumina.

Kurssi tarjoaa toimittajille käytännönläheistä tietoa ja käsitteistöä uskontojen roolista yhteiskunnassa. Kurssilla käydään uskonnon ja yhteiskunnan rajapinnalla olevia teemoja läpi niin, että toimittajan tietous uskontojen merkityksestä yhteiskunnassa sekä uskontojen kohtaamisesta lisääntyy – ja sen myötä uskontolukutaito. Toimittaja saa kurssilta työkaluja tarkastella suomalaista yhteiskuntaa paikantaen ja ymmärtäen uskontojen rooli sekä kykyä tulkita uskontoja koskevaa kansainvälistä uutisvirtaa.

 

Koulutuksen järjestää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen viestintäyksikkö Kirkon viestintä yhteistyössä Kirkon tutkimus ja koulutuksen sekä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja USKOT-foorumin kanssa. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa on asiantuntijoita jo päättyneestä Argumenta-uskontolukutaitohankkeesta Helsingin yliopistosta ja Lapin yliopistosta.

 

Koulutus paikan päällä ja verkossa

Läsnäolokoulutus tapahtuu Kirkon talolla soitteessa Eteläranta 8. Koulutusiltapäiviin on mahdollista osallistua myös etänä. Paikan päälle Etelärantaan mahtuu 20 kurssilaista. Koulutus pidetään marraskuisina torstai-iltoina klo 15 alkaen 2.11, 16.11. ja 23.11.2023. Koulutus on ilmainen ja ilmoittautua voi 2.10.2023 asti.


 

Uskontolukutaitokoulutuksen ensimmäinen jakso 2.11. paneutuu uskontolukutaidon merkitykseen ja haasteisiin. Kurssin aluksi tarkastellaan myös, miltä näyttää tämän päivän uskontokartta Suomessa ja maailmalla, ja mitä toimittaja voisi siitä lukea. Ajankohtaistapauksena on Ukrainan sodan liittymäkohdat uskontoon.

 

Toinen koulutusiltapäivä 16.11. kääntää katseen uskontojen ääniin julkisuudessa. Uskontojen ja katsomusten kirjo Suomessa on jo suuri, pelkästään kristinuskoa edustavat useat kirkot ja yhteisöt. Miten media näitä monia ääniä hahmottaa ja miten niitä on mahdollista kuulla? Ajankohtaistapauksena on eläinten hyvinvointilakiin liittyvä uskontojen yhteinen kannanotto.

 

Kolmannella jaksolla 23.11. uskontolukutaitoa – uskonnonvapautta – tarkastellaan yksilön, tavallisen ihmisen, näkökulmasta. Miten yhteiskunta mahdollistaa tai estää uskonnonharjoittamisen – ja mitä ovat uskonnonvapauden haasteet? Näkyykö eletty usko mediassa ja pitäisikö sen näkyä? Entä miltä eletty usko ja sen näkeminen mediassa tuntuu? Ajankohtaistapauksena on antisemitismin tilanne tänä päivänä.

 


Miksi uskontolukutaitoa tarvitaan?

Uskontolukutaito on moniarvoistuneen yhteiskunnan kansalaistaito. Ilman sitä kielteiset stereotypiat ja epäluulot vahvistavat polarisaatiota ja pahimmassa tapauksessa rikkovat yhteiskuntarauhaa.

Uskontolukutaitoisella toimittajalla on tietoa, ymmärrystä ja sensitiivisyyttä erilaisten uskonnollisten ja katsomuksellisten näkemysten ristipaineissa – unohtamatta sitä, että myös uskonnottomuudella ja tapauskovaisuudella on sijansa yhteiskunnassa. Uskonnoilla on paitsi myönteisiä myös kielteisiä ulottuvuuksia, ja niiden tunnistaminen on osa uskontolukutaitoa.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.