SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenik i Svenskfinland

Ekumeniska Rådet i Finland är en tvåspråkig organisation. ERF har som syfte att erbjuda svenskspråkiga medlemmar, observatörer och partnerorganisationer möjlighet till interaktion, att behandla aktuella ekumeniska frågor ur de svenskspråkiga samfundens och Borgå stifts synvinkel, och att främja den lokala ekumeniken.

 

Verksamheten på svenska har alla år spelat en viktig roll, men minoriteten har inte alltid känt sig jämställd med majoriteten. För att effektivera ERF:s svenskspråkiga arbete tillsattes 1984 en arbetsgrupp som fick i uppgift att föreslå hur det svenskspråkiga arbetet kunde effektiveras i ERF. Arbetsgruppen konstaterade att de svenskspråkigas deltagande i ERF:s olika verksamhetsorgan borde främjas, den ekumeniska verksamheten borde komma närmare gräsrotsnivå bland svenskspråkiga och att ekumeniska rapporter och utlåtanden inte nådde svenskspråkiga. En skild verksamhet på svenska kom snabbt igång och år 1985 arrangerades i Vasa ett seminarium som behandlade nattvarden. 


Från början av samma år tillsattes en svensk sektion, i början kallad Svenska enheten, senare Svenska sektionen och från och med 2004 Sektionen för finlandssvensk ekumenik. 

 


Ansvarsveckan är en riksomfattande människorättskampanj som stöds av alla kyrkor och samfund och många kristna organisationer i Finland. Den firades 20.-28.10.2018  i år. Ansvarsveckan är en del av k...
Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska
manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder.
Den infaller varje år 18-25 januari.
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena pyhänä (lauantaista sunnuntaihin). De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas den andra helgen i oktober (från lörda...
Ekumeniken bland svenskspråkiga kyrkor och samfund i vårt land är ofta öppenhjärtlig och otvungen. Samarbete finns både på riksnivå och lokalnivå, organiserat och spontant. Här följer några exempel på...
Vuoden ekumeeninen teko -tunnustus myönnetään vuosittain. Se voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurak...
Rekommendationerna Ekumenikens takt och ton publicerades hösten 2012. Som plakat passar dokumentet t.ex. till församlingssalen, till skolklassen eller till andra offentliga ställen.
De sjätte teologiska överläggningarna mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Finlands svenska baptistsamfund och Suomen baptistikirkko hölls 13-14.3.2012 i Jämsä lutherska församlings lägergård...
Sektionen för finlandssvensk ekumenik samlades 19.9.2011 i S:t Henriks katedralförsamlings församlingssal. I samtalet rördes kyrkornas liv hemma och i grannlandet.
Utskottsråd Peter Saramo höll den 21 mars 2011 ett anförande i mötet av sektionen för finlandssvensk ekumenik av ERF. Den ursprungliga rubriken var ”Tiggeriets teologi”, men eftersom Saramo inte är te...
Vad är bikt? Hur går det till i praktiken? Varför behövs förlåtelse? Varför är bikt förenat med tystnadsplikt? Kan bikten missbrukas? Hur ser biktens teologi ut i kyrkor och samfund? Bl. annat dessa f...
Temat för min diskussionsinledning är ”Andens teologi – ett västligt perspektiv”. Med Andens teologi förstår jag den del av teologin som undersöker den helige Andes person och verk, alltså pneumatolog...
Metodistkyrkan är världsvid och finns i minst 48 länder. Antalet medlemmar rör sig kring 70 miljoner om man räknar båda grenarna, den amerikanska och den brittiska. Metodistkyrkan i Finland hör till d...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.