SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Gemensam framtid i Sverige och andra nyheter

 

Sektionen för finlandssvensk ekumenik samlades 19.9.2011 i S:t Henriks katedralförsamlings församlingssal. I samtalet rördes kyrkornas liv hemma och i grannlandet.

 

Monica Lundgren berättade om ökade kontakter mellan finlandssvenska och finskspråkiga metodister. I mars träffades man på en helg och hade verkstäder etc. för att bli bekanta med varandra. Man har också haft representanter på varandras årskonferenser. Biskopen konstaterade i alla fall på årskonferensen att man inte ska lägga ner energi på samgång. En positiv utveckling trots det, eftersom kyrkan är liten och det är värt att ta vara på olikheterna på personnivå.

 

Gemensam framtid

 

På metodistkyrkans årskonferens i Sverige var Monica med och fick bevittna den allvarliga stunden när man röstade om man skulle gå med i ett nytt samfund om det bildas: baptist- och missions- och metodistkyrkan röstade för att bilda ett nytt gemensamt samfund.

 

Vid bildarmötet hade de olika kyrkorna följande representation: Svenska Baptistsamfundet 50 delegater (cirka 17 500 medlemmar), Metodistkyrkan i Sverige 34 delegater (cirka 5 000 medlemmar), Svenska Missionskyrkan 296 delegater (cirka 135 000 medlemmar), Ekumeniska församlingar 48 delegater.

 

Av de totalt 428 delegaterna röstade cirka 80 procent för, så det var med stark majoritet som det nya samfundet bildades. Samfundet har inte fått sitt namn än, men processen har gått under namnet Gemensam framtid. Kyrkoledaren har inte valts, men nog en kyrkostyrelse. Gemensam framtid har sammanlagt alltså cirka 160 000 medlemmar.

 

Vad är på gång

 

Jan Edström berättade om baptistsamfundet. Den förre samfundsföreståndaren Nils Erik Vikström har gått i pension och för närvarande provar man på en uppdelning där en person – Peter Sjöblom – jobbar som redaktör på Missionsstandardet, och de övriga uppgifterna är fördelade uppgifterna på flera personer. Maj-Britt Vehkaoja i Vasa har gått i pension.

 

Ansvarsveckan "Tänk själv - tro fritt" handlar om religionsfrihet, främst avsaknaden av den friheten för 70 % av världens befolkning. Seminarium i Vasa 12 oktober med Svante Lundgren och Johan Candelin. Lördag 29 oktober seminarium i Esbo domkyrkas församlingssal. Ansvarsveckan uppmärksammas på svenska bl.a. genom radioandakterna den veckan. Samarbetet med Kyrkornas globala vecka i Sverige fortsätter. Jan Edström är fortfarande ordförande för RESA-forumet.

 

Maria Sten berättade att KCSA igen finns med på bokmässan med egen monter. På söndagen 30.9 11.00 talar man på Södergran-scenen om rätten till och frihet från religion.

 

Finlandssvenska kyrkodagar 26–29.1.2012 – det är Evangelisk-lutherska kyrkans kyrkodagar för vuxna och ungdomar. ERF får vara med en monter, men Sektionen konstaterar att den ekumeniska dimensionen borde uppmärksammas i ett tidigt skede av planeringen av nästa Finlandssvenska kyrkodagar. Vi skulle också gärna se att ungdomens kyrkodagar nästa gång noterar den ekumeniska utvecklingen t.ex. med en diskussion eller ett seminarium.

 

Bibelsällskapet fyller 200 år; Kerstin Hagberg informerade per e-post om en bibelfest i Åbo 24-27.5.2012. Leif-Göte Björklund och Eero Seppänen planerar det svenska programmet. Kerstin hälsar att man gärna får hålla Bibeln framme även i andra sammanhang nästa år.

 

Seminarium om Kristet fängelsearbete på svenska 11.10.2011 i Kyrkostyrelsens festsal.

 

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens 16–19.8.2012 på Sofia; medarrangörer är ERF och Lutherska kyrkan i Finland. Temat är vardagsliv och tro.

 

Sara TorvaldsSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.