SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Presentation av metodistkyrkan och sektionens möte 7.12.2009

 

Metodistkyrkan är världsvid och finns i minst 48 länder. Antalet medlemmar rör sig kring 70 miljoner om man räknar båda grenarna, den amerikanska och den brittiska. hör till den större, amerikanska grenen.

 

Den andra grenen utgörs av Storbritannien (med lokalkyrkor i Afrika och andra forna brittiska kolonier). Bland skillnaderna mellan grenarna är att den brittiska grenen inte har några biskopar utan i stället en president.

 

Sektionen för finlandssvensk ekumenik samlades till ett sammanträde i Kristuskyrkan, Helsingfors den 7 december 2009. Lokalpredikant Monica Lundgren presenterare metodistkyrkan och därefter hölls mötet.

 

Strukturellt är metodisternas högsta nivå generalkonferensen med 1 000 delegater (lika många pastorer och lekmän; antalet medlemmar avgör representationen). På generalkonferensnivå behandlas frågor som kyrkoordning, sociala principer, förslag till uttalanden i olika frågor, riktlinjer om rikedom och fattigdom och sociala frågor, homosexualitet och äktenskap etc. Diskussionen är livlig och kyrkoordningen lever och förnyas.

 

Följande nivå är de regionala centralkonferenserna: Tyskland utgör en sådan centralkonferens, Syd- och Mellaneuropa (inklusive länder som Algeriet) är en annan. Den nordeuropeiska centralkonferensen utgörs av Norden (minus Island) samt Baltikum och f.d. Sovjet, men man strävar efter att skapa en skild centralkonferens för Eurasien (Ryssland et al). På centralkonferensnivån handlar det om mera allmänt samarbete, ungdomsarbete etc.

 

I varje land hälls varje år en årskonferens; i Finland hålls två, en finsk och en svensk, som är helt autonoma. Man går igenom strategier och ekumenik och sådant som hör hela kyrkan till. Församlingskonferensen är det högsta lokala beslutande organet.

 

I Finland finns det ungefär 2 000 metodister och hälften talar finska, hälften svenska. Det finns visserligen lite olika uppgifter om antalet, eftersom man kan se medlemskapet på olika sätt.

 

De så kallade legala metodisterna är bokförda i befolkningsregistret och hör till en given metodistförsamling och betalar inte (luthersk) kyrkoskatt. Inom metodistkyrkan räknar man däremot med andliga metodister, d.v.s. personer som har blivit upptagna i en församling, svarat på fyra frågor och vill vara metodistkyrkan trogen; de flesta församlingsmedlemmarna är både legala och andliga medlemmar, men det finns också sådana som till pappers hör till lutherska kyrkan och betalar kyrkoskatt men samtidigt andligen hör till en metodistförsamling.

 

Nuförtiden strävar man efter att sådana medlemmar också flyttar över sina papper till metodistkyrkan om man vill höra till en metodistförsamling. Det finns också sådana som till pappers hör till metodistkyrkan men som inte har svarat på frågorna, fast de kanske har blivit konfirmerade i kyrkan.

 

Församlingen firar 125-årsjubileum. Första kyrkobyggnaden för metodister i Helsingfors ritades av Eliel Saarinen, den revs strax efter att Kristuskyrkan stod klar 1925. I byggnaden finns förutom kyrka och församlingssal också ett servicehem med bl.a. demensavdelning; i en uthyrd del verkar ett annat servicehem som hyrs av MedOne. Karl Hurtig som byggde kyrkan ansåg att församlingen ska vara med från vaggan till graven; i Grankulla fanns barnhem, i Helsingfors sjukhus och åldringshem, men sjukhuset Concordia stängdes. Biten ”till graven” fanns med genom columbariet i källarvåningen.

 

På Fänrik Ståls gata har metodistförsamlingen en hantverksverkstad med en keramiker håller keramikkurser och Monica jobbar själv där med vävstol; det här är praktiskt arbete som ger möjlighet till själavård. Församlingen har också söndagsskola men inte annat ungdomsarbete just nu. Kristuskyrkans församling är en storstadsförsamling.

 

Monica har tenterat och blivit lokalpredikant; det innebär att hon har rätt att predika. För närvarande håller hon gudstjänst en gång i månaden. Monicas bror har börjat jobba som pastor 40% och Mayvor Wärn-Rancken är pastor 30% medan Monica försöker sköta resten + ekonomin i hela huset.

 

Metodistkyrkan hade kvinnor som pastorer redan på 50-talet och kvinnliga biskopar finns också.

 

Sektionens möte

 

Pastor Jani Edström (baptist) hälsade från Centrumkyrkan i Farsta utanför Stockholm, en ekumenisk församling, där han medverkade med musik under en gudstjänst dagen före mötet.

 

Seminariet om predikogemenskap – utvärdering

Seminariet hölls den 6 november 2009. Andakt av Gun-Viv Glad-Jungner och sedan ett anförande av docent Jaakko Rusama om ekumeniska kriterier för predikan. Därefter en intressant diskussion. Seminariet var inte en publiksuccé; antalet deltagare var knappt tio, men annars var det en framgång och teologiska fakulteten vid ÅA vill gärna fortsätta samarbetet.

 

Att lyfta fram Kristi ord och förhärliga Honom, det är centralt för alla kristna traditioner och det är bra att ha konkreta ekumeniska kontakter och tala om olika traditioner. Även på mötet resulterade seminariet i en livlig diskussion.

 

Samarbete med Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi

Sektionen anser enhälligt att ett fortsatt samarbete med teologiska fakulteten vid ÅA är positivt. Ett framtida seminarium skulle med fördel få ingå i en kurs för att förankra den här verksamhetsformen hos de studerande. Nästa års seminarium föreslås handla om biktens teologi ur ekumeniskt perspektiv.

 

Ansvarsveckan 2009

Ekumeniska rådet informerade i år alla svenskspråkiga församlingar om Ansvarsveckan. Så mycket information och så detaljerad information som möjligt är bra.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.